Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 5451VerkeersbesluitenNr. 1814HA110Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Logo Alkmaar

Besluit tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

DE UNITMANAGER BURGERZAKEN;

overwegende

dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de van Everdingenstraat 110 in verband met het feit dat de gebruiker overleden is , moet worden opgeheven;

dat gelet artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd is aan de unitmanager Burgerzaken;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

door het verwijderen van het bord conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, en het bijbehorende onderbord en het verwijderen van de ondersteunende wegmarkeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de van Everdingenstraat 110 op te heffen;

Alkmaar,28-01-2019

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar,

namens deze,

VTM Asselman ,

Unitmanager . Maatschappelijke Ondersteuning

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.