Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2019, 54418OverigOntwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand gelegen aan Burgemeester Willemeplein 3, Nieuwstadt

Logo Echt-Susteren

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

  • Op 19 augustus 2019 van MIK Kinderopvang BV, voor het brandveilig gebruiken van het pand gelegen aan Burgemeester Willemeplein 3 te Nieuwstadt.

Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 gedurende een periode van zes weken. Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving. De stukken zijn tevens digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de hierboven genoemde periode van zes weken kan door eenieder schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking bij ons college worden ingebracht. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn / haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend. Desgewenst bestaat voor een ieder de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.

Beroep instellen

De aandacht wordt er op gevestigd dat alleen belanghebbenden die op een van de bovenvermelde manieren zienswijzen hebben ingebracht, te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.

Echt-Susteren, 3 oktober 2019