Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2019, 5426Ruimtelijke plannenBVaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Parallelweg 101-104”

Logo Hardinxveld-Giessendam

Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 24 januari 2019 het bestemmingsplan “Parallelweg 101-104" gewijzigd heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling om de realisatie van vijf vrijstaande woningen mogelijk te maken. In de huidige situatie staat op de percelen Parallelweg 101-104 één vrijstaande woning. De rest van het plangebied is in de huidige situatie ingericht als volkstuin. De gewenste ontwikkeling betreft de sloop en herbouw van 1 vrijstaande woning en de bouw van vier vrijstaande woningen.

 

Zienswijzen

Er zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan twee zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. De Zienswijzennota, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd, bevat de reactie op de ingediende zienswijzen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het bestemmingsplan "Parallelweg 101-104" gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op:

1. Een verschuiving van het bestaande bouwvlak Parallelweg 101 en het opnemen van specifieke bouwaanduidingen binnen het bouwvlak om de maximale goot- en bouwhoogte van de eenlaagse bebouwing te reguleren.

2. Het opnemen van een extra bouwvlak op het perceel Parallelweg 101.

3. Het begrenzen van de maximale goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw (4 meter respectievelijk 9 meter) door ter plaatse van het meest oostelijk gelegen bouwvlak een specifieke bouwaanduiding op te nemen op de verbeelding. 

 

Besluit m.e.r- beoordeling

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt, gelet op het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 24 januari 2019 heeft besloten dat er voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling geen milieueffectrapport hoeft worden opgesteld. Uit de in de toelichting van het bestemmingsplan "Parallelweg 101-104" opgenomen vormvrije m.e.r.-beoordeling is namelijk gebleken dat als gevolg van de ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 

Terinzagelegging

De besluiten van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 7 februari tot en met woensdag 20 maart 2019 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het  gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website kiest u ‘Plannen zoeken" waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0523.BP2018PARALLELWEG-VG01

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Tot slot kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

   

Een belanghebbende kan tevens het besluit m.e.r.-beoordeling in de beroepsprocedure aan de orde stellen.

 

Het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Hardinxveld-Giessendam, 6 februari 2019