Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2019, 54250Ruimtelijke plannenParaplubestemmingsplan ‘Kwetsbare gebiedskwaliteiten Gemeente Gennep’.

Logo Gennep

De gemeenteraad van Gennep heeft op 23 september 2019 het paraplubestemmingsplan “Kwetsbare gebiedskwaliteiten Gemeente Gennep” vastgesteld. In dit paraplubestemmingsplan wordt een uniforme juridisch-planologische regeling vastgelegd, waarin de unieke gebiedswaarden binnen de kwetsbare dijkzones worden beschermd.

Inzage.

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan “Kwetsbare gebiedskwaliteiten Gemeente Gennep” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 10 oktober 2019 tot en met donderdag 21 november 2019 voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken via (0485) 494141.

Daarnaast is het paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP18082GEBKWALBUI-VA01

  • www. gennep.nl > bouwen en wonen > bestemmingsplannen.

Beroep.

Met ingang van vrijdag 11 oktober 2019 tot en met donderdag 21 november 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het eerdere ontwerp paraplubestemmingsplan heeft ingediend.

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp paraplubestemmingsplan in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding.

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 22 november 2019. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.

 

 

Gennep, 9 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Gennep.