Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeppelStaatscourant 2019, 54101Ruimtelijke plannenTer inzage het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Isala Diaconessenhuis en gecoördineerde ter inzage vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Ziekenhuis 2018, omgevingsvergunning nieuwbouw ziekenhuis en hoger grenswaarden wegverkeerslawaai

Logo Meppel

 

Op grond van de coördinatieregeling artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro), evenals artikel 3.8 Wro maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 3 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:

  • Het gecoördineerde vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Ziekenhuis 2018”, de omgevingsvergunning nieuwbouw ziekenhuis en het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai.

  • Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Isala Diaconessenhuis

Bestemmin g splan “Meppel – Ziekenhuis 2018”

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Hoogeveense weg aan de noordkant, de Reggersweg aan de Oostkant en de bestaande weilanden in het Reestdal aan de west- en zuidkant.

Met het nieuwe bestemmingsplan Meppel – Ziekenhuis 2018 wordt het mogelijk gemaakt de vervangende nieuwbouw voor het ziekenhuis te realiseren op het voormalige terrein van De Schiphorst.

B esluit hogere grenswaarde ten behoeve van het Isala Diaconessenhuis

Ten behoeve van de bouw van het nieuwe ziekenhuis is het noodzakelijk om hogere grenswaarde vast te stellen voor het wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Met het besluit hogere grenswaarde wordt het mogelijk gemaakt om de bouw van het nieuwe ziekenhuis te realiseren.

O mgevingsvergunning

Voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Hiervoor legt het college van burgemeester en wethouders een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing voor het project nieuwbouw ziekenhuis Meppel. Daardoor is het mogelijk om verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van een deze ontwikkeling te coördineren.

Beeldkwalite itplan Isala Diaconessenhuis

In samenwerking met initiatiefnemer in het gebied en deskundigen is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan beschrijft de kwaliteit vanuit de samenhangende gebiedsontwikkeling van gebouwen en openbaar gebied om hier vanuit gemeente en welstand op een goede wijze regie op te kunnen voeren. Het beeldkwaliteitplan wordt voor het architectuurdeel gebruikt als aanvulling op de gemeentelijke Welstandsnota en vormt daarmee het kader voor de welstandstoetsing.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, verleende omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai liggen met ingang van 3 oktober 2019 gedurende zes weken (tot en met 13 november 2019) voor een ieder ter inzage in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel. Actuele openingstijden vindt u op onze website. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl of op de website van de gemeente Meppel worden ingezien: www.meppel.nl/bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Ziekenhuis2018-BPC1’

 

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het gecoördineerde vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Ziekenhuis 2018”, de omgevingsvergunning nieuwbouw ziekenhuis en het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

• die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;

• die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Het Beeldkwaliteitsplan Isala Diaconessenhuis treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel uit gaan maken van de Welstandnota. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld. Het is ook niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken

 

Meppel, 2 oktober 2019

Burgemeester en Wethouders van Meppel