Vaststelling paraplubestemmingsplan Drijvende Bouwwerken, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 18 september 2019 het paraplubestemmingsplan Drijvende bouwwerken vastgesteld. Het vastgestelde paraplubestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpparaplubestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Paraplubestemmingsplan

Het paraplubestemmingsplan omvat ongeveer 65 moederbestemmingsplannen.

Achtergrond

In 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een tweetal uitspraken gedaan waarbij de Afdeling oordeelde dat woonboten in bepaalde omstandigheden beschouwd moeten worden als bouwwerken. Deze uitspraken hebben geleid tot de wet Verduidelijking voorschriften woonboten. Deze wettelijke regeling is per 1 januari 2018 inwerking getreden. De wet voorziet in een regeling voor vergunde, legale woonboten maar voor verbouwingen van woonboten of nieuwe boten zullen eigenaren een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Op dit moment voorzien de onderscheidene bestemmingsplannen niet in een regeling waarbij bouwregels zijn opgenomen. Dit betekent dat voor iedere aanvraag een uitgebreide procedure op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  moet worden gevolgd. Dit is een lastenverzwaring voor zowel burger als overheid. Het paraplubestemmingsplan neemt deze lastenverzwaring weg. Met het voorliggende paraplubestemmingsplan wordt een actueel kader geschapen om aanvragen om omgevingsvergunningen te kunnen toetsen voor de activiteit bouwen voor wat betreft woonboten, bedrijfsvaartuigen en andere drijvende bouwwerken.

Ter inzage

Het paraplubestemmingsplan Drijvende bouwwerken ligt met bijbehorende stukken met ingang van 3 oktober 2019  ter inzage op het volgende adres totdat de beroepstermijn is verstreken: Stadsloket Centrum, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl.

Het parpalubestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.GA1601PBPGST-VG01..

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 4 oktober 2019 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het paraplubestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dit te hebben nagelaten.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het paraplubestemmingsplan treedt  in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Amsterdam, 2 oktober 2019

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

waarnemend gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester

Naar boven