Oproep voor voorstellen voor MKB-deals

In de zomer van 2018 heb ik het MKB-actieplan gepresenteerd. Het MKB-actieplan bevat concrete maatregelen om het mkb in de gelegenheid te stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zodat deze groep ondernemers ook in de toekomst succesvol kan blijven. Hiertoe zijn in het MKB-actieplan ruim honderd acties opgenomen op de thema’s menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, de toepassing van innovatie, fiscaliteit en internationale handel.

Voor het mkb is de regio belangrijk. Veel ondernemers halen hun benodigde kennis, mensen en financiering vanuit hun directe omgeving. Een toenemend aantal regionale publieke en private partijen speelt hierop in door het organiseren en aanbieden van gerichte mkb-programma’s en diverse vormen van dienstverlening. Een van de uitgangspunten in het MKB-actieplan is dan ook om als rijksoverheid de aansluiting te zoeken bij goed lopende regionale initiatieven. Samenwerking met de regio kan helpen om de effectiviteit en slagkracht van het MKB-actieplan te vergroten.

Een van de initiatieven vanuit het MKB-actieplan is het nieuwe programma MKB-deals, dat in het najaar van 2019 van start gaat. Dit programma ondersteunt kennisdeling over en het versterken van sterke regionale projecten en initiatieven gericht op het brede mkb. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil ik graag verkennen hoe samen met gemeenten en provincies het brede mkb kan worden versterkt in zijn concurrentiekracht. Hierbij wil ik aansluiten bij nieuwe initiatieven in de regio, die betrekking hebben op de hiervoor genoemde thema’s uit het MKB-actieplan.

Ik wil deze samenwerking met de regio vastleggen in de vorm van een MKB-deal. De MKB-deal bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en ik vanuit het ministerie van EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. Vanuit het ministerie van EZK kan kennis worden ingezet, overzicht worden geboden van rijksbrede beleidsprogramma’s en kunnen verbindingen worden gelegd met netwerken vanuit andere regio’s. Ook wil ik uitwisseling van kennis en informatie over inspirerende best practices bevorderen. Daarom start Platform31 met de organisaties G40/VNG, IPO, KVK en MKB Nederland in het najaar met het opbouwen van een kennis- en informatienetwerk over het stimuleren van het brede mkb.

In aanvulling op deze beleidsmatige inzet in een MKB-deal ben ik bereid om via het Provincie- of Gemeentefonds een financiële bijdrage als vrij besteedbare middelen beschikbaar te stellen aan provincies of gemeenten met als doel de uitvoering van de MKB-deals. Hierover zal afstemming plaatsvinden met de ministeries van BZK en FIN in hun rol als fondsbeheerders. Bij het bepalen van de hoogte van een dergelijke bijdrage (met een omvang tussen € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele BTW) hanteer ik als leidraad maximaal 50% van de door de regio begrote kosten voor de uitvoering van de MKB-deal.

Bij de MKB-deals gaat het om nieuwe regionale initiatieven die passen binnen de thema’s van het MKB-actieplan en die niet overlappen met andere afspraken op rijksniveau of nationale programma’s. De MKB-deal voorziet in een aantoonbare behoefte van het mkb. Vraagsturing en actieve betrokkenheid vanuit het regionale mkb is essentieel. Het initiatief voor dit programma komt uit de regio. Daar ligt ook de regie en het commitment voor het project. Het commitment komt onder meer naar voren uit de wijze van financiering.

Proces

Ik streef ernaar om medio februari 2020 circa vijf MKB-deals af te sluiten. Ik hecht daarbij aan regionaal maatwerk en flexibiliteit. Provincies en gemeenten die zich hiertoe uitgedaagd voelen, roep ik op hun ideeën voor een MKB-deal uiterlijk 20 november 2019 met mij te delen in de vorm van een voorstel. U kunt uw voorstel aanmelden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/mkbdeals) in de vorm van een omschrijving (maximaal vijf pagina’s, zonder bijlagen), die een uitwerking bevat van de regionale mkb-opgave en het programma of plan van aanpak daarvoor. Uit deze voorstellen selecteer ik een aantal voorstellen waarover ik in gesprek wil gaan met de provincies en gemeenten om te bezien of die voorstellen kunnen worden uitgewerkt tot een MKB-deal (convenant). Criteria voor de selectie zijn: aansluiting bij MKB-actieplan, vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma of plan van aanpak, mate van betrokkenheid van het brede mkb in de betreffende regio, mate van vraagsturing en de te verwachten impact van het programma of plan van aanpak. Uiterlijk 6 december 2019 besluit ik met welke initiatiefnemers van voorstellen de gesprekken worden gestart om tot een MKB-deal te komen. In totaal kan ik daarbij voor deze eerste ronde MKB-deals € 2.000.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van die deals. In de eerste helft van 2020 wil ik nog een tweede ronde MKB-deals starten waarbij ik de opgedane ervaringen tijdens de eerste ronde zal meenemen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven