Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2019, 53884VergunningenGemeente Beesel - verleende omgevingsvergunning Keulseweg 36 in Reuver

Logo Beesel

Omgevingsvergunning voor de realisatie van een terras aan de Keulseweg 36 te Reuver 

Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat op 26 september 2019 omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een terras bij de school en het sociaal restaurant aan de Keulseweg 36 in Reuver. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nummers 2976 en 2980.

De omgevingsvergunning en behorende stukken zijn te raadplegen via www.beesel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVKeulseweg36-VG01.

Met ingang van donderdag 3 oktober 2019 ligt de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie.

Naar aanleiding van de ontwerp-vergunning zijn geen zienswijzen ontvangen. Tijdens de inzagetermijn kan daarom beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpvergunning in het besluit zijn aangebracht, kunnen daartegen eveneens beroep instellen.

Een beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een beroep schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor dient u een verzoek om een voorlopige voorziening te richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Beesel, 2 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

drs. E.H.J. Janssen,

secretaris

drs. W.G.H.M. Rutten,

waarnemend burgemeester