Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 53827Ruimtelijke plannenOntwerp beheersverordening Industrieterrein De Wieken, Fabrieksweg

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor een aantal woningen aan de Fabrieksweg e.o. te Hoogeveen een beheersverordening voorbereid. De beheersverordening geeft een zaakgebonden overgangsrecht met betrekking tot het wonen, aanvullend op het geldende bestemmingsplan Industrieterrein De Wieken.

Inzage

De stukken liggen van 3 oktober 2019 t/m 13 november 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.2018BV8012001-ON01

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lysbeth Schockman via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.