Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 5377Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan en besluit geen exploitatieplan vast te stellen, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 24 januari 2019 het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan

Het plangebied ligt in de nabijheid van de Johan Huizingalaan 801 in Amsterdam en wordt globaal begrensd door een spoorweg van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB), een spoorweg van ProRail en de Rijksweg A4. Deze locatie ligt nabij het knooppunt 'De Nieuwe Meer' (ten noorden van de Rijksweg A4 en ten westen van de Rijksweg A10-west) en wordt aangehaald als Sporendriehoek. Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas en is gelegen in het stadsdeel Nieuw-West.

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een HWC mogelijk. De groeiende (piek)warmtevraag van het gehele stadswarmtesysteem, vraagt om een aanvulling van het stadswarmtenet. De nieuwe HWC zal bestaan uit vijf gasgestookte warmteketels. De HWC is fysiek voorbereid om te kunnen werken op een andere, niet-fossiele brandstof. Het bestemmingsplan voorziet in een eindbestemming ‘Bedrijf’ voor de gronden waarop de HWC wordt gerealiseerd. Daarnaast legt het voorliggend bestemmingsplan het bij een HWC met dit vermogen behorende gezoneerde industrieterrein vast, alsmede de bijbehorende geluidzone. Die geluidzone geeft aan binnen welke grenzen de HWC geluid mag produceren en beschermt daarmee in de nabijheid gelegen (toekomstige) woningen en andere geluidgevoelige functies.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen zien, kort en bondig, op het toevoegen van een planregel waarmee wordt geregeld dat de HWC pas mag worden gerealiseerd als de directeur Zuidasdok heeft aangegeven het terrein niet meer nodig te hebben als werkterrein. De sporendriehoek is namelijk in het Tracébesluit Zuidasdok opgenomen als werkterrein voor de aanleg van Zuidasdok. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 24 januari 2019.

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft bij besluit van gelijke datum tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met bijbehorende stukken ter inzage met ingang van 31 januari 2019 op de hierna genoemde adressen, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum.

  • Het Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-nieuwwest.

Het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1805BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Een belanghebbende kan met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken tevens beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Een beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet inwerking voordat op het verzoek is beslist.

 

Amsterdam, 30 januari 2019

burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester