Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2019, 53725Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Kuiplaan 1, te Bemmel

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 18 september 2019 het bestemmingsplan Kuiplaan 1, te Bemmel heeft vastgesteld.

 

Voor welk gebied?

Het plangebied is het perceel Kuiplaan 1, in Bemmel. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde globaal begrensd door de Gruit, aan de oostzijde door de Kuiplaan en aan de zuidzijde ligt de Herckenrathweg.

 

Wat is het plan?

Dit vastgestelde bestemmingsplan voorziet in de bouw van vier woningen aan de Kuiplaan 1, te Bemmel.

 

Wat ligt ter inzage?

Het vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt voor een ieder  met ingang van donderdag  3 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.

De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.160-VG01 of via https://.officielebekendmakingen.nl/.

Analoog bij het Klantcontactcentrum (tijdens openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (026) 32 60 111.

 

Wilt u reageren?

Belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA ’s-Gravenhage. Ook een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht kan beroep instellen.

 

Plan in werking?

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de raad van State https://digitaalloket.raadvanstate.nl

 

Wanneer ligt dit ter inzage?

Alle stukken liggen ter inzage vanaf donderdag 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019.

 

Heeft u vragen?

Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Bemmel, 2 oktober 2019