Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Weteringbrug – Huigsloterdijk/Leimuiderdijk

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: herinrichting op grond van Visie Ringdijk

Nummer: X.2019.08603

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• Op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

  • a.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • b.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten die een permanente geslotenverklaring betreffen is niet (onder)gemandateerd. Het treffen van fysieke maatregelen op of aan de weg die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken is derhalve een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

Overwegingen en motivatie

De Huigsloterdijk en de Leimuiderdijk in Weteringbrug worden opnieuw ingericht. De herinrichting vindt plaats volgens de afspraken gemaakt in de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Ringdijk en de input uit de informatiebijeenkomsten van het inrichtingsontwerp.

Dat betekent vooral dat de aanwezigheid van fietsers wordt benadrukt door de aanleg van een fietsstraat en het aanbrengen van brede fietssuggestiestroken. De fietsstraat wordt aangelegd over het traject tussen Huigsloterdijk 42 en Leimuiderdijk 473. In het gebied waar de fietsstraat wordt aangelegd blijft de maximum snelheid gelden van 30 km/u. Op de rest van het traject binnen de bebouwde kom wordt de maximum snelheid 50 km/u. Omdat de fietsstraat ter hoogte van de Lisserweg doorloopt wordt dit kruispunt voorzien van een voorrangsregeling, zodanig dat het verkeer op de fietsstraat voorrang heeft ten opzichte van de Lisserweg.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren worden alle wegversmallingen verwijderd. Deze versmallingen blijken met name voor fietsers hinderlijk en gevaarlijk.

Naast deze maatregelen wordt de oostelijke aansluiting van de Huigsloterdijk op de Weteringweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Langzaam verkeer echter kan wel gewoon door. Een knip op deze locatie doet weinig afbreuk aan de bereikbaarheid van de kern, terwijl de verkeersintensiteit binnen de kom sterk daalt en het doorgaande verkeer geweerd wordt. Dat komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de leerbaarheid aan de dijk.

De afsluiting wordt aangeduid met bebording en wordt vormgegeven door middel van een fysieke afsluiting en een keerlus. Er blijven vrije lopers voor (brom)fietsers, die wel van de weg gebruik mogen maken. Hetzelfde geldt voor voetgangers; zij maken gebruik van het (brom)fietspad. Ter inleiding van de knip worden borden L8 geplaatst met daarop uitgezonderd fietsers en bromfietsers.

Op de delen van de Leimuiderdijk waar geen trottoirs aanwezig zijn (vooral buiten de bebouwde kom) worden mogelijk zogenaamde jaagpaden aangelegd. Voetgangers kunnen dan op een pad door de berm langs de rijbaan lopen. De gemeente onderzoekt nog of deze paden aangelegd kunnen worden.

Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid te waarborgen en de leefbaarheid en de waarde voor het recreatieve verkeer te verbeteren. De inrichting heeft tevens als doel de cultuurhistorische waarde van de Ringdijk te behouden en verder te versterken.

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

 • 1.

  het intrekken van de voorrangsregelingen behorende bij de wegversmallingen ter hoogte van Huigsloterdijk 85 en Leimuiderdijk 476 (verwijderen borden F5 en F6 RVV 1990);

 • 2.

  het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Huigsloterdijk tussen de westelijke en de oostelijke komgrens (verwijderen borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk zone en 30);

 • 3.

  het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Leimuiderdijk tussen de oostelijke komgrens en huisnummer 473 (verplaatsen borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk zone en 30);

 • 4.

  het instellen van een voorrangsregeling op het kruispunt Huigsloterdijk – Lisserweg (bord B6 RVV 1990 en haaientanden artikel 80 RVV 1990), zodanig dat het verkeer op de fietsstraat voorrang heeft ten opzichte van het verkeer op de Lisserweg;

 • 5.

  het afsluiten van de Huigsloterdijk voor gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van de Weteringweg, door middel van een fysieke afsluiting, het aanbrengen van een keerlus en het verplaatsen van borden G12a RVV 1990.

Het aanduiden van een fietsstraat op de Huigsloterdijk tussen huisnummer 42 en 473 is niet besluitplichtig. Ook het aanduiden van een doodlopende weg is niet besluitplichtig.

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2019-100-804.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de v rijheid van het verkeer;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Omdat met de herinrichting de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, maar ook de waarde voor het recreatieve verkeer worden verbeterd, wegen de met het besluit gediende belangen zwaarder.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van bewoners omdat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid worden verbeterd. De belangen van bewoners van de doodlopende straat worden licht geschaad omdat zij een omrijdbeweging moeten maken, maar ook voor hen wordt het verkeersveiliger en leefbaarder. De omrijdbeweging is echter slechts gering.

 

Bedrijven

Door de maatregelen bestaat de kans dat de belangen van bedrijven licht geschaad worden omdat er minder verkeer langskomt. Bedrijven kunnen ook juist profiteren van de maatregelen omdat het verkeersveiliger en leefbaarder wordt.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De belangen van doorgaand gemotoriseerd verkeer worden niet geschaad. De Ringdijk heeft geen doorgaande functie.

Vrachtverkeer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor vrachtverkeer.

Landbouwverkeer

De belangen van landbouwverkeer worden licht geschaad. Zij mogen gebruik maken van de Weteringweg, maar moeten daardoor wel iets omrijden.

Langzaam verkeer

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer omdat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid worden verbeterd.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten. Ondanks de doodlopende straat blijft er ruimte vanaf de Weteringweg om via het (brom)fietspad de Huigsloterdijk op te rijden.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders.

Algemeen belang

Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid te waarborgen en de leefbaarheid en de waarde voor het recreatieve verkeer te verbeteren. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in bijzonder in het belang van bewoners en langzaam verkeer. De belangen van doorgaand verkeer en die van landbouwverkeer worden licht geschaad, maar de belangen van bewoners en langzaam verkeer wegen zwaarder, omdat er voor doorgaand verkeer en landbouwverkeer een alternatieve route beschikbaar is. De Ringdijk is op grond van de Visie Ringdijk niet bestemd voor doorgaand verkeer.

Voorbereiding en overleg

De maatregelen komen voort uit het participatietraject dat gevoerd is in het kader van de Visie op de Ringdijk en meerdere bewonersbijeenkomsten voor de bewoners van de Leimuiderdijk in Burgerveen.

Over de maatregelen is eind 2018 gecommuniceerd en in een overleg met de dorpsraad in februari 2019.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hiertoe heeft het ontwerp verkeersbesluit vier weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 23 maart 2019 is reeds een ontwerpbesluit gepubliceerd (nummer X.2019.04438). Op 05-03-2019 is dit ontwerpbesluit behandeld in de Werkgroep Verkeer. De leden van de Werkgroep zijn akkoord met de voorgestelde maatregelen. Omdat de formulering van het ontwerp besluit is gewijzigd, is het aangepaste ontwerpbesluit voorgelegd aan de politie. Deze kan instemmen met de maatregel.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2019-100-804, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • 1.

  het intrekken van de voorrangsregelingen behorende bij de wegversmallingen ter hoogte van Huigsloterdijk 85 en Leimuiderdijk 476 in Weteringbrug door het verwijderen van borden conform model F5 en F6 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

 • 2.

  het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Huigsloterdijk tussen de westelijke en de oostelijke komgrens door het verwijderen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk zone en 30, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin 30 km/u zone" en “einde 30 km/u zone”;

 • 3.

  het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Leimuiderdijk tussen de oostelijke komgrens en huisnummer 473 door het verplaatsen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk zone en 30, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin 30 km/u zone" en “einde 30 km/u zone”;

 • 4.

  het instellen van een voorrangsregeling op het kruispunt Huigsloterdijk – Lisserweg, zodanig dat het verkeer op de fietsstraat voorrang heeft ten opzichte van het verkeer op de Lisserweg door het plaatsen van bord conform model B6 uit bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden uit artikel 80 RVV 1990;

 • 5.

  het afsluiten van het oostelijk deel van Huigsloterdijk in Weteringbrug door een fysieke afsluiting, zoals bedoeld in artikel 15, lid 2 van Wegenverkeerswet 1994, ter hoogte van de Weteringweg;

 • 6.

  het aanduiden van de Huigsloterdijk in Weteringbrug als verplicht (brom-)fietspad door het verplaatsen van borden conform model G12a uit bijlage I van het RVV 1990 naar een locatie op de Huigsloterdijk ter hoogte van de Weteringweg;

 • 7.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant. 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,

 

 

drs. Carel Brugman

 

de burgemeester,

 

 

 

Marianne Schuurmans-Wijdeven

 

 

 

Collegebesluit: 17 september 2019, kenmerk 2019.0052911 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

 

Naar boven