Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 53628Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Westerbeek, Boveneind 2''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Westerbeek, Boveneind 2'' (NL.IMRO.1702.8BPWboveneind2-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ''Agrarisch - Melkrundveehouderij'' in de bestemming ''Wonen''. Met het nieuwe wijzigingsplan worden tevens bijgebouwen tot een oppervlakte van maximaal 490m2 toegestaan, met een maximale goothoogte van 3.5m en een maximale nokhoogte van 7.4m.

Reageren op het ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 1 oktober 2019 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college van B&W. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Strategie & Ontwikkeling. U kunt hiervoor contact opnemen met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888 of e-mail: MendyvanLiempt@SintAnthonis.nl

Sint Anthonis, 30 september 2019