Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeStaatscourant 2019, 53596Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan “Aanvullende voorschriften parkeren”

Logo Heemstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan “Aanvullende voorschriften parkeren” met planid: NL.IMRO.0397.BPparkeren-0101 met ingang van 3 oktober 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het ontwerp-bestemmingsplan stelt een actueel juridisch-planologisch kader van het grondgebruik dat betrekking heeft op het aspect parkeren bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Waar kunt u het ontwerp-bestemmingsplan inzien?

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen op de websites www.heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.BPparkeren-0101). Ook liggen de documenten gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn (dus tot en met 13 november 2019) kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Suijk. Haar gegevens vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp-bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Mogelijkheden voor het instellen van beroep

Graag wijzen wij u erop dat u eerst een zienswijze moet indienen als u het met het ontwerp-bestemmingsplan niet eens bent. U kunt namelijk niet in beroep bij de Raad van State tegen het later vast te stellen bestemmingsplan als u niet eerst uw zienswijze hebt ingediend, tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden verweten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Suijk van de afdeling Ruimtelijk Beleid, via telefoonnummer 023-5485753 of e-mail e.suijk@heemstede.nl