Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenStaatscourant 2019, 53554Ruimtelijke plannenBekendmaking gemeentelijke coördinatiebesluiten voor project Windpark IJsselwind en bestemmingsplan “Bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind”, gemeente Zutphen

Logo Zutphen

 

Achtergrond

Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is windenergie. Het initiatief is ontstaan om bij Fort de Pol en in het gebied Eefde-West/Twentekanaal 3 windturbines te realiseren. Tegelijkertijd is het gewenst, dat het gebied Fort de Pol, waar sinds juli 2018 ongelimiteerde gebruik en/of bebouwing mogelijk is planologisch te regelen, waarbij geen nieuwe bedrijfsontwikkeling mogelijk is. Hiervoor is een bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld voor:

 • het gebied Fort de Pol, waar geen nieuwe bedrijfsontwikkelingen mogelijk zijn;

 • de 3 windturbines;

 • de herbestemming van de boerderij op de locatie Meijerinkstraatweg 40 en het bijbehorend perceel, en

 • het hele Zutphense grondgebied ten noorden van het Twentekanaal, inclusief de landschappelijke inpassing van de Mars.

Daarnaast zijn om de windturbines te kunnen bouwen en te gebruiken nodig:

 • omgevingsvergunningen gericht op bouw, aanleg en milieu;

 • waterwetvergunningen;

 • ontheffing Wet natuurbescherming.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft (in artikel 3.30, eerste lid, onder a) de mogelijkheid deze procedures sneller en eenvoudiger te doorlopen, via de coördinatieregeling. Onderdeel van deze regeling is dat in 1 keer meerdere (ontwerp-)besluiten ter inzage liggen. Iedereen kan dan tegen de verschillende besluiten tegelijk een zienswijze of beroep indienen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 29 januari en 24 september 2018 ingestemd met deze gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0004 en 0098).

Definitieve besluiten ter inzage

Voor de ontwikkeling van de 3 windturbines en de actualisatie van het bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 11 oktober 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019 de volgende stukken ter inzage:

 • Het op 23 september 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde-West en Windpark IJsselwind (NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-vs01);

 • Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 25 juli 2019 en het Addendum reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind en het ontwerp bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, d.d. 2 september 2019;

 • Milieueffectrapportage Windpark IJsselwind (hoofdrapport en bijlagen), referentie T&PBE4157R001F07 d.d. 7 december 2018 en Aanvulling op het MER d.d. 18 juli 2019, referentie BE4157TPRP1907181514 met bijlagen;

 • Omgevingsvergunningen (zaaknummers 132256 en 132257);

 • Waterwetvergunningen (zaaknummers WRIJVERG-2-100727 en WRIJVERG-2-100207);

 • Ontheffing Wet natuurbescherming (zaaknummer 2018.012088).

Hoe komt u aan meer informatie?

Bij het loket in het stadhuis van de gemeente Zutphen, ‘s Gravenhof 2 Zutphen, kunt u alle stukken inzien, van maandag tot en met vrijdag, tijdens de openingstijden.

U kunt de besluiten ook inzien op www.zutphen.nl/plannenterinzage.

Het bestemmingsplan, inclusief de bijlagen, vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de website op het tabblad ‘bestemmingsplannen’, daarna op het tabblad ‘Naam’, vul bij ‘Zoek op plannaam’ de naam ‘Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind’ in en klik op ‘Zoeken’. Verder is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-vs01

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u ook langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1700FdPenEefdeW-vs01

Heeft u vragen over de coördinatieregeling? Neem dan contact op met de heer R. de Groote via 06 - 51 58 54 00. Hij coördineert de procedure voor het Windpark IJsselwind.

Heeft u specifieke vragen over de besluiten? Neem dan contact op met de betreffende behandelend medewerker van de gemeente, het waterschap of de provincie, zoals deze in de besluiten zijn aangegeven. Voor het bestemmingsplan is mevrouw M. van Essen de contactpersoon. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0575.

Hoe en waar kunt u beroep instellen?

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november 2019 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit. Hebt u geen zienswijze ingediend en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

U stuurt uw beroepschrift naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a) Uw naam en adres;

b) De dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd ‘pro forma’ beroepsschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Bij het verzoek moet een afschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op de site van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Zaaknummer 137386

Zutphen, 10 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Zutphen