Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2019, 53364VergunningenSweelinckplein 12 in ‘s-Hertogenbosch, het bouwen van 83 sociale huurappartementen en 4 PG groepswoningen met 11 eenheden per groep

Logo 's-Hertogenbosch

Bekendmaking Bekendmaking als bedoeld in art. 3:12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en toepassing van hoofdstuk V Wet geluidhinder (Wgh) en hoofdstuk 3 van het Besluit geluidhinder (Bgh)

Aanvraag omgevingsvergunning

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 83 sociale huurappartementen en 4 PG groepswoningen met 11 eenheden per groep op het adres Sweelinckplein 12 te ‘s-Hertogenbosch.

Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie N, nummers 1679 en 1680.

Ter inzage ontwerpbeschikking

Voordat het college hierover besluit, heeft de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met

de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpbeschikking voor het vaststellen van de hogere grenswaarde geluid met bijbehorende stukken met ingang van 24 juni 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen.

 

Tegen deze ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingediend.

 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

 

Verleend

Het college heeft positief op de aanvraag beslist.

 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch maken bekend, dat op grond van de

coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 23 september 2019 het volgende is besloten:

 

- Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder: voor het verlenen van een hogere

grenswaarde geluid voor wegverkeerslawaai.

- Besluit voor de omgevingsvergunning: voor het verlenen van een afwijking van het geldende

bestemmingsplan door toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht gemotiveerd en met een goede ruimtelijke onderbouwing.

 

Kenmerk: WB00046834 / IMRO-code: NL.IMRO.0796.-0002445-1401

Beroep

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch maken bekend, dat op grond van de

coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bovengenoemde

besluiten met ingang van maandag 30 september 2019, gedurende zes weken, gelijktijdig ter inzage worden gelegd.

 

De stukken zijn op afspraak in te zien bij het omgevingsloket in het stadskantoor. Ook kunt u het

besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl, zie www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-

melding/omgevingsvergunning.

 

Met ingang van de dag na die waarop de definitieve beschikking op de aanvraag

omgevingsvergunning met de definitieve beschikking hogere grenswaarde wegverkeerslawaai ter

inzage wordt gelegd is beroep mogelijk. Beroep indienen is in principe mogelijk voor de

vergunninghouder en voor andere belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend, dan wel

kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

 

De besluiten worden gecoördineerd vastgesteld.

 

Coördinatieregeling

Op 21 september 2016 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wro van toepassing verklaard op bovengenoemde procedures. Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig op te laten lopen met de procedure ontheffing hogere grenswaarde geluid. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde ontwerpbesluiten.

 

Procedure beroep

Op grond van artikel 3.30 Wro en 8.3 Wro worden de verschillende besluiten voor beroep als één

besluit aangemerkt. De beroepstermijn bedraagt zes weken. Het beroep kan worden ingesteld bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan

alleen in de periode dat het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning ter inzage ligt. Het

indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dit laatste te bereiken kan

gedurende de hiervoor geldende beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening

worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopig voorziening is griffierecht

verschuldigd. Het besluit treedt in werking na afloop van beroepstermijn tenzij binnen deze termijn

naast een beroepschrift teven een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing.

 

Daarom is het niet toegestaan om buiten de beroepstermijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te

voeren.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met:

- voor vragen over de omgevingsvergunning Dhr. F. Lamers, telefoon (073) 615 5199

- voor vragen over de ontheffing hogere grenswaarde geluid wegverkeerslawaai, Mevr.

S. van Dooren, telefoon (073) 615 9018

 

‘s-Hertogenbosch, 30 september 2019