Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 53292VerkeersbesluitenDE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Logo Rijkswaterstaat - Dienst Oost-Nederland

BESLUIT

Door middel van (ver)plaatsing van de verkeersborden:

- A1 (maximumsnelheid) met aanduiding 60 en het woord zone om de zonale werking aan te geven;

- A2 (einde maximumsnelheid) met aanduiding 60 en het woord zone om de zonale werking aan te geven);

- C9 (gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen);

- C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) met uitzondering van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u;

- L8 (doodlopende weg) met uitzondering van ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, en;

verwijdering van de verkeersborden:

- G11 (verplicht fietspad), van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de fietspaden langs de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal te reconstrueren naar parallelwegen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Aanvraag/inleiding

Op 20 mei 2019 is een verzoek ontvangen van de gemeente Hellendoorn, waarin zij vragen een verkeersbesluit te nemen voor het reconstrueren van de fietspaden langs de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal naar parallelwegen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer: RWSZ2019-00008688.

 

Wettelijke basis

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en verkeersborden, zoals benoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wvw ben ik bevoegd dit besluit te nemen.

 

Doel

De gemeente Hellendoorn heeft het voornemen om de huidige fietspaden langs de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal te reconstrueren naar parallelwegen. De rijksweg N35 is een regionale stroomweg (welke is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg) tussen Zwolle en Wierden en in beheer bij het Rijk.

In de huidige situatie van de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal rijdt het langzame verkeer, in de vorm van trekkers en kranen, op de hoofdrijbaan. Ook zijn er diverse perceelsaansluitingen die rechtstreeks op de hoofdrijbaan zijn aangesloten. In het project ‘Verkeersveiligheidsmaatregelen Wijthmen – Nijverdal’ is afgesproken dat de verkeersonveilige situatie moet worden opgelost om de veiligheid van de weg te verzekeren en ter bescherming van de weggebruikers.

De directe aansluitingen op de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal komen te vervallen en het langzame verkeer wordt van de hoofdrijbaan afgehaald. Dit wordt gecompenseerd door het aanleggen van parallelwegen ter plaatse van de huidige fietspaden.

Het nieuwe deel van de noordelijke parallelweg loopt vanaf de Oude Deventerweg tot de Klinkenbeltweg (km 30,0 tot km 31,6). Deze parallelweg is bedoeld als ontsluiting voor het bedrijf Rendac en voor fietsverkeer. Het nieuwe deel van de zuidelijke parallelweg loopt vanaf de Oude Deventerweg tot aan de Nijverdalsebergweg (km 30,0 tot km 32,3). Dit deel vormt het ontbrekende stuk tussen 2 bestaande doodlopende parallelwegen.

De enige gelijkvloerse oversteek/aansluiting die blijft bestaan is de fiets-voetgangersoversteek ter hoogte van de Klinkenbeltweg (km 31,6).

 

Maatregelen

Door middel van (ver)plaatsing van de verkeersborden:

- A1 (maximumsnelheid) met aanduiding 60 en het woord zone om de zonale werking aan te geven;

- A2 (einde maximumsnelheid) met aanduiding 60 en het woord zone om de zonale werking aan te geven;

- C9 (gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen);

- C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) met uitzondering van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u;

- L8 (doodlopende weg) met uitzondering van ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, en;

verwijdering van de verkeersborden:

- G11 (verplicht fietspad), van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, worden de fietspaden langs de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal gereconstrueerd naar parallelwegen.

 

MOTIVERING

Het reconstrueren van de fietspaden naar parallelwegen langs de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal is bedoeld om de veiligheid van de weggebruiker te borgen.

De doelstelling van de WVW 1994 zoals aangegeven in artikel 2 lid 1 en lid 2 is:

Primair:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Secundair:

 • 1.

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en;

 • 2.

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

  

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers is het gewenst om door middel van (ver)plaatsing van de verkeersborden:

- A1 (maximumsnelheid) met aanduiding 60 en het woord zone om de zonale werking aan te geven;

- A2 (einde maximumsnelheid) met aanduiding 60 en het woord zone om de zonale werking aan te geven

- C9 (gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen);

- C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) met uitzondering van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u;

- L8 (doodlopende weg) met uitzondering van ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, en;

  verwijdering van de verkeersborden:

- G11 (verplicht fietspad),van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de fietspaden langs de rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal te reconstrueren naar parallelwegen.

 

De belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van het doelmatig en veilig gebruik van dat werk, zijn voldoende gewaarborgd.

De belangen van derden worden met het reconstrueren van de fietspaden naar parallelwegen, voor zover bekend, niet geschaad.

 

Wegtraject

De rijksweg N35 tussen Haarle en Nijverdal is in beheer bij het Rijk (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) en gelegen in de gemeente Hellendoorn.

De situatie is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening:

- Bebordingsplan, tekeningnr. OW-2019-148-v1 d.d. 26-08-2019.

 

GEVOLGDE PROCEDURE

Door mij is geen voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Korpschef, namens deze de verkeersadviseurs van de Politie in Oost-Nederland.

 

MEDEDELINGEN

Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de betreffende contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

 • 1.

  Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

 • 2.

  Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

 • 3.

  Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

 • 1.

  Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

 • 2.

  Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

 • 3.

  Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken? 

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

 

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT. 

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

 • 1.

  uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

 • 2.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • 4.

  de datum en uw handtekening. 

   

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.