Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 53250VerkeersbesluitenBesluit verkeersmaatregelen Kattenbrug Groningen

Logo Groningen

Kenmerk: 7646900

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de politie eenheid noord Nederland district Groningen afdeling verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van de maatregelen en plaatsing.

 

Motivering

Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad de Binnenstadsvisie ‘Bestemming Binnenstad’ vastgesteld. De Binnenstadsvisie is gericht op meer ruimte voor de voetganger, meer aangename verblijfsruime, meer groen en een betere toegankelijkheid. De visie geeft invulling aan het streven om de binnenstad aantrekkelijk, toegankelijk, veilig en bereikbaar te houden. Als onderdeel hiervan wordt de huidige busroute over de Grote Markt verlegd naar de Diepenring. Om de busroute te kunnen verleggen en de bereikbaarheid van de binnenstad per openbaar vervoer te behouden zijn diverse ingrepen noodzakelijk. Eén van de maatregelen is het realiseren van een nieuwe brug over het Schuitendiep ter hoogte van het Gedempte Kattendiep.

Het Gedempte Kattendiep en het Schuitendiep maken deel uit van de binnenstad van Groningen en zijn in beheer bij de Gemeente Groningen. Deze locatie maakt onderdeel uit van de Diepenring. De gemeente Groningen is geruime tijd bezig met een herinrichting van de Diepenring. In 2020 wordt de nieuwe brug geopend en krijgt de naam Kattenbrug.

De realisatie van de Kattenbrug draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid voor het openbaar vervoer en de leefbaarheid van het centrum. In de toekomst rijdt een deel van de bussen die nu nog via de Grote Markt rijden, dwars door het centrum van Groningen, over het Gedempte Kattendiep, de Kattenbrug en het Schuitendiep. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt voor de Diepenring is dat de Diepenring een hoogwaardige verblijfsruimte wordt. De omgeving van het Kattendiep en het Schuitendiep wordt daarom aantrekkelijker, toegankelijker en meer geschikt om te verblijven.

Naar aanleiding van de bovengenoemde uitgangspunten worden ook op het gebied van verkeer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Momenteel is het Schuitendiep ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorende maximumsnelheid van 50 km/uur. De voornaamste functie van een gebiedsontsluitingsweg is echter de verkeersfunctie. De nieuwe inrichting van de omgeving van de Kattenbrug is echter gericht op verblijven. De status van erftoegangsweg met een geldende maximumsnelheid van 30 km/uur sluit daar beter op aan. In een erftoegangsweg is de verkeersfunctie ondergeschikt aan de verblijfsfunctie. Op de Kattenbrug en het Schuitendiep wordt de maximum geldende snelheid 30 km/uur waarbij het onderdeel wordt van de 30 km/uur zone die reeds in de binnenstad van Groningen geldt. De inrichting van de weg en omgeving als verblijfsgebied maken aan weggebruikers duidelijk dat een lagere snelheid gewenst is.

Het gebied rondom de nog te bouwen Kattenbrug wordt dus ingericht als een 30 km/uur zone. De 30 km/uur zone wordt aangegeven door bebording ter hoogte van de aansluiting van het Schuitendiep op het Damsterdiep en aan de andere zijde van het Schuitendiep ter hoogte van huisnummers 35 (binnenzijde Diepenring) en 66 (buitenzijde Diepenring). Aansluitende woonstraten kennen reeds een 30 km/uur regime en deze worden aangesloten op de zone op het Schuitendiep. Omdat de huidige zones in de toekomst aansluiten op de 30 km/uur zone aan het Schuitendiep kunnen de verkeersborden die 30 km/uur aangeven op het Gedempte Kattendiep, de Steenstilstraat, de Winschoterkade, de Pluimerstraat en de Grote Gang worden verwijderd.

Normaal gesproken wordt een kruispunt gelegen in een 30 km/uur zone als gelijkwaardig kruispunt ingericht zonder gebruik van verkeerstekens ter regeling van de voorrang. In dit geval is het echter wenselijk om op de kruispunten aan beide zijden van de Kattenbrug een voorrangsregeling in te stellen middels het aanbrengen van verkeerstekens. De voorrangsregeling wordt zodanig ingesteld dat lijnbussen en ander verkeer komende van het Kattendiep, die over de Kattenbrug rijden, voorrang hebben op het verkeer vanaf het Schuitendiep. Deze maatregel bevordert de doorstroming van het openbaar vervoer en draagt tevens bij aan veilige verkeerssituaties. In een 30 km/uur zone is gebruikelijk dat fietsers gebruik maken van de rijbaan en geen separate fietsvoorziening aanwezig is. In de toekomstige situatie wordt het Schuitendiep ook als dusdanig ingericht en worden de fietsstrook verwijderd. Een kenmerk van een verblijfsgebied is dat voetgangers overal kunnen oversteken, gezien de snelheid van het verkeer en de kleine oversteekafstand. De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt tussen het Gedempte Kattendiep en het Schuitendiep wordt daarom verwijderd.

Na de realisatie van de Kattenbrug wordt het Gedempte Kattendiep wordt een geslotenverklaring voor al het verkeer in beide richtingen ingesteld, met uitzondering van laad- en losverkeer, taxi’s en bussen. Op dit moment is het Gedempte Kattendiep tevens een gesloten verklaring ingesteld, echter deze geldt alleen vanaf de richting van het Schuitendiep. Het instellen van een geslotenverklaring op het Gedempte Kattendiep komt ten goede aan de leefbaarheid en draagt bij aan een goede bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en hulpdiensten. Aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep is een parallelweg gelegen die ter bereiking van parkeerplekken en aangelegen percelen functioneert. Na de herinrichting blijft deze parallelweg behouden, tevens blijft het eenrichtingsregime hierop van toepassing.  De parallelweg aan de zuidzijde wordt echter opgeheven, momenteel heeft deze reeds geen verkeersfunctie.  

Op het grootste deel van de Diepenring geldt momenteel eenrichtingsverkeer, aan de buitenzijde van de Diepenring, ten opzichte van de binnenstad rijdt verkeer in noordelijke richting. Aan de binnenzijde ten opzicht van de binnenstad rijdt verkeer in zuidelijke richting. Op het Schuitendiep, tussen het Gedempte Kattendiep en de Steentilstraat is in de huidige situatie aan de binnenstad zijde geen eenrichtingsregime ingesteld. Na de realisatie van de Kattenbrug en herinrichting van de omgeving wordt dit echter gewijzigd en wordt tevens een eenrichtingsweg (in zuidelijke richting) ingesteld. Ter bereiking van het Schuitendiep kan verkeer immers gebruik maken van de nieuw gerealiseerde Kattenbrug en hoeft men niet om te rijden. Het verkeer komende vanaf het Damsterdiep wordt ter hoogte van het Schuitendiep geattendeerd op het feit dat ze aan de binnenzijde van de Diepenring niet verder kunnen als gevolg van de geldende eenrichtingsregime en de geslotenverklaring. Tevens wordt ter aanvulling op het eenrichtingsregime op het Schuitendiep, vanuit de Pluimerstraat en de Kleine Gang een verplichte rijrichting rechtsaf ingesteld.

Aan de oostzijde van het Schuitendiep, ter hoogte van huisnummer 94, wordt een laad- en losplaats aangewezen. Voorheen lagen er aan de overzijde van deze te realiseren laad- en losplaats 26 parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie worden deze parkeervakken niet teruggebracht. Hierdoor zijn geen parkeerplaatsen meer aanwezig waar het mogelijk is om te laden en lossen. Het Schuitendiep heeft ook maar een beperkte breedte en maken veel fietsers gebruik van het Schuitendiep. Hierdoor is het niet wenselijk om vrachtverkeer te laten laden- en lossen op de rijbaan.

De Gedempte Kattendiep krijgt daarnaast een ander wegprofiel, waardoor direct ten westen van de toekomstige aansluiting met de Kattenbrug een relatief brede voorziening ontstaat voor voetgangers. Op het Gedempte Kattendiep is een bevoorradingsbehoefte aanwezig voor diverse leveranciers. Om in deze bevoorradingsbehoefte te voorzien en bevoorradend verkeer op de rijbaan van het Gedempte Kattendiep te voorkomen wordt het trottoir aan de westzijde van het Gedempte Kattendiep, tussen de aansluitingen met Schuitendiep en Kleine Peperstraat aangewezen als voetpad waarbij bevoorradend verkeer wordt toegestaan.

In het gebied rondom de Kattenbrug wordt een parkeerverbod zone ingesteld. Op dit moment zijn er veel afzonderlijke parkeerverboden per straat aangewezen. Deze parkeerverboden en verboden tot stil staan worden opgeheven. Het is wenselijk om in plaats van afzonderlijke parkeerverboden één parkeerverbodzone in te stellen. Dit is duidelijker voor de bezoeker van de binnenstad.

 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

 

1.  Instellen 30 km/uur gebied

Door het plaatsen van verkeersborden A1-30 (zone, begin) van bijlage 1 van het RVV 1990, een 30 kilometer per uur zone in te stellen op het Damsterdiep ter hoogte van huisnummer 2; 

Door het plaatsen van verkeersborden A2-30 (zone, einde) van bijlage 1 van het RVV 1990, het einde van de 30 kilometer per uur zone aan te geven op het Dampsterdiep ter hoogte van huisnummer 1;

Door het plaatsen van verkeersborden A1-30 (zone, begin) van bijlage 1 van het RVV 1990, een 30 kilometer per uur zone in te stellen op het Schuitendiep ter hoogte van huisnummer 35;

Door het plaatsen van verkeersborden A2-30 (zone, einde) van bijlage 1 van het RVV 1990, het einde van de 30 kilometer per uur zone aan te geven op het Schuitendiep ter hoogte van huisnummer 66; 

Door het verwijderen van borden A1-30 en A2-30 (zone, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990, de markering van het begin en einde van de 30 kilometer per uur zones op te heffen in de Pluimerstraat, Gedempte Kattendiep, de Steentilstraat, Voor ‘t Voormalig Klein Poortje en de Winschoterkade; 

Door het verwijderen van de fietssymbolen op het wegdek de fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 onder n van het RVV 1990, te verwijderen op het Schuitendiep en de Steentilbrug.

 

2. Instellen éénrichtingsweg

Door het verwijderen en opnieuw plaatsen van verkeersbord C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, een eenrichtingweg, in te rijden vanuit oostelijke richting, op de noordelijke parallelweg van het Gedempte Kattendiep in te stellen;

Door het plaatsen van verkeersborden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, een eenrichtingweg in noordelijke richting, in te stellen aan de oostzijde van het Schuitendiep;

Door het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, een eenrichtingweg, in zuidelijke richting, in te stellen aan de westzijde van het Schuitendiep.

 

3. Instellen verplichte rijrichting

Door het plaatsen van verkeersbord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting in noordelijke richting in te stellen ter hoogte van de aansluitingen van de Pluimerstraat en de Kleine Gang op het Schuitendiep.

 

4. Instellen gelegenheid laden- en lossen

Door het plaatsen van verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990, op het Schuitendiep ter hoogte van huisnummer 94 een gelegenheid aan te wijzen voor het onmiddellijk laden- en lossen van goederen.

 

5. Instellen gesloten verklaring

Door het verwijderen van verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met de tekst ‘met uitzondering van laad- en losverkeer, bussen (OB12) en taxi’s’, de eenrichtingsweg in westelijke richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee op te heffen;

Door het plaatsen van verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met de tekst ‘met uitzondering van laad- en losverkeer, bussen (OB12) en taxi’s’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee in te stellen op het Gedempte Kattendiep.

Door het verwijderen van verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, de geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee, op de parallelweg aan de zuidzijde van het Gedempte Kattendiep ter hoogte van de aansluiting op het Schuitendiep, op te heffen.

 

6. Instellen parkeerverbodzone

Door het plaatsen van verkeersborden E1 (zone, begin) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbodzone in te stellen op het Damsterdiep ter hoogte van huisnummer 2;

Door het plaatsen van verkeersborden E1 (zone, einde) van bijlage 1 van het RVV 1990, het einde van de parkeerverbodzone aan te geven op het Dampsterdiep ter hoogte van huisnummer 1;

Door het plaatsen van verkeersborden E1 (zone, begin) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbodzone in te stellen op het Schuitendiep ter hoogte van huisnummer 35;

Door het plaatsen van verkeersborden A2-30 (zone, einde) van bijlage 1 van het RVV 1990, het einde van de parkeerverbodzone aan te geven op het Schuitendiep ter hoogte van huisnummer 66;

Door het verwijderen van verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, de verboden om stil te staan ter hoogte van Schuitendiep 80 en het kruispunt Schuitendiep met de Steentilstraat, op te heffen;

Door het verwijderen van verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990, de parkeerverboden ter hoogte van Schuitendiep 82, Schuitendiep 88 en het kruispunt Schuitendiep met de Steentilstraat, op te heffen;

Door het verwijderen van verkeersborden E1 (zone) van bijlage 1 van het RVV 1990, de parkeerverbodzone in de Pluimerstraat, te betrekken bij de parkeerverbodzone op het Schuitendiep;

Door het verwijderen van verkeersborden E1 (zone) van bijlage 1 van het RVV 1990, de parkeerverbodzone in Voor ’t Voormalig Klein Poortje, te betrekken bij de parkeerverbodzone op het Schuitendiep en het Damsterdiep.

 

7. Wijzigingen voorrangssituatie

Door het plaatsen van verkeersborden B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientandenmarkering als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, ter hoogte van het kruispunt Schuitendiep (oostzijde) en Kattenbrug, een voorrangsituatie in stellen waarbij verkeer op het Schuitendiep voorrang dient te verlenen aan verkeer komende vanaf de Kattenbrug;

Door het plaatsen van verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientandenmarkering als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, ter hoogte van het kruispunt Schuitendiep (westzijde) en Kattenbrug, een voorrangsituatie in stellen waarbij verkeer op het Schuitendiep voorrang dient te verlenen aan verkeer komende vanaf de Kattenbrug en uit het Gedempte Kattendiep.

 

8. Opheffen voetgangersoversteekplaats

Door het verwijderen van de verkeerstekens op de weg als bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990, de voetgangersoversteekplaats op het Gedempte Kattendiep ter hoogte van het kruispunt met het Schuitendiep op te heffen;

Door het verwijderen van de verkeerstekens op de weg als bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990, de voetgangersoversteekplaats op het Schuitendiep ter hoogte van het kruispunt met het Gedempte Kattendiep op te heffen.

 

9. Aanwijzen voetpad waarbij bevoorradingsverkeer wordt toegestaan

Door het plaatsen van verkeersborden G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden, op het Gedempte Kattendiep aan de westzijde tussen de aansluitingen met het Schuitendiep en de Kleine Peperstraat, een voetpad aan te wijzen waarbij bevoorradend verkeer wordt toegestaan.

 

Situatieschets

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling