Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 september 2019, nr. WJZ / 19217138, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt in de rij van titel 4.5 ‘€ 100.000.000’ vervangen door ‘€ 160.000.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Met de onderhavige regeling wordt het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (hierna: ISDE), die is opgenomen in titel 4.5 van de Regeling nationale EZ-subsidies (hierna: RNES), opgehoogd. De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren ten behoeve van de realisatie van de duurzame energiedoelstelling uit het Energieakkoord. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die om goede redenen geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie, die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+).

De ISDE is vanaf 1 januari 2019 wederom opengesteld. De openstellingsperiode loopt tot en met 31 december 2019 en het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000.000. Er is echter in de afgelopen periode gebleken dat de vraag verder is toegenomen dan eerder werd verwacht. Om die reden wordt met deze wijzigingsregeling het subsidieplafond nog eens met € 60.000.000 opgehoogd tot een bedrag van € 160.000.000.

2. Staatssteun

De ISDE bevat mogelijk staatssteun die gerechtvaardigd wordt door artikel 41 van de algemene groepsvrijstellingsverordening1 (zie artikel 4.5.18 RNES). De ophoging van het subsidieplafond brengt geen verandering in de staatssteun aspecten van deze subsidiemodule, omdat de voorwaarden waaronder subsidie wordt verstrekt, ongewijzigd blijven.

3. Regeldruk

De ophoging van het subsidieplafond van de ISDE leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodule.

4. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de bekendmaking en inwerkingtreding van deze regeling wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding van deze regeling. Door de ophoging van het subsidieplafond kunnen namelijk meer aanvragen gehonoreerd worden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).

Naar boven