Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenStaatscourant 2019, 53082Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, aansluiting Revelhorst op N314”, gemeente Zutphen

Logo Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 11 oktober 2019 tot en met 22 november 2019 tijdens de algemene openingstijden bij het loket van de gemeente Zutphen, ’s Gravenhof 2, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage liggen:

  • Bestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, aansluiting Revelhorst op N314” met verschillende bijlagen, waaronder de Oplegnotitie vormvrije milieubeoordeling ontsluitingsweg Revelhorst IV d.d. 29 april 2019.

  • Raadsvoorstel en -besluit d.d. 23 september 2019 met de ‘Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid & West, aansluiting Revelhorst op N314’ d.d. 12 juli 2019.

Achtergrond en plangebied

Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein is een goede ontsluiting op het bestaande (hoofd)wegennet. De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein Revelhorst vindt vooral plaats via de westzijde van het bestaande bedrijventerrein Revelhorst (via kruispunt Gelderhorst – Den Elterweg). In de huidige situatie wordt het kruispunt, waarmee het bedrijventerrein wordt ontsloten op de N348 (Den Elterweg), al gezien als knelpunt. Roosdom Tijhuis en gemeente Zutphen zijn van plan om een extra ontsluitingsweg te realiseren tussen het bedrijventerrein Revelhorstweg 4 en de rotonde op de N314 ter hoogte van het Anne Frankplein. De nieuwe ontsluitingsweg moet de bereikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein vergroten en de verkeersdruk op

Het bestemmingsplan is door gemeenteraad op 23 september 2019 met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd vastgesteld.

Conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening wordt bekend gemaakt dat ten behoeve van deze ontwikkeling er een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is beschreven in het bestemmingsplan en raadsvoorstel. Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of een bezwaarschrift worden ingediend.

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn tien zienswijzen naar voren gebracht.

De indiener van zienswijzen die tevens belanghebbende is en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, alsmede een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door burgemeester en wethouders aangebrachte wijzigingen kan beroep instellen.

Beroep kan tot en met vrijdag 22 november 2019 worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u, tegelijkertijd, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Plan inzien

Het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid & west, aansluiting Revelhorst op N314”, het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de verschillende bijlagen kunt u inzien in het stadhuis, bij het Loket tijdens de algemene openingstijden. Het plan is tevens te raadplegen via de website van de gemeente Zutphen, www.zutphen.nl/plannenterinzage. Verder is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1518AansluitN314-vs01

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u ook langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1518AansluitN314-vs01

 

Zutphen, 10 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Zutphen