Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 53074VergunningenBeoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland bekend dat zij eenn aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17

derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen om een open bodemenergiesysteem (OBES) aan te leggen voor de verwarming en koeling van meerdere gebouwen voor wonen, werken, sporten en winkelen.

 

Aanvrager: SPOT Amsterdam Realisatie B.V.

Locatie: Hogehilweg, Amsterdam

Zaaknummer: 9156192

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

 

  • 1.

    provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-51444440);

  • 2.

    gemeente Amsterdam (Stadsloket Stadsdeel Centrum), Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Eventuele bedenkingen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen worden ingebracht in het kader van het besluit ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.