Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 52966Ruimtelijke plannenBekendmaking Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Boxtel (art. 3.7 Wro)

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Boxtel heeft in zijn vergadering van 17 september 2019 verklaard dat een paraplubestemmingsplan ten behoeve van het reguleren van kamerbewoning wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Boxtel.

De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening/verbeelding.

Het voorbereidingsbesluit verbiedt het bestaande gebruik van woningen zodanig te wijzigen, waardoor er meer dan 4 individuele personen (niet zijnde een traditioneel huishouden) in een woning zijn gehuisvest.

 

Informatie en procedure

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van donderdag 26 september 2019, de dag waarop dit voorbereidingsbesluit ter inzage is gelegd en bekend is gemaakt.

Dit voorbereidingsbesluit ligt met ingang van donderdag 26 september 2019 ter inzage in het gemeentekantoor van Boxtel, Markt 1 te Boxtel.

Tevens is het voorbereidingsbesluit vanaf donderdag 26 september 2019 in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0757.VB2019kamerbwoning-VA01.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld.

 

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

26 september 2019