Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 52821Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kerkendijk 154-156

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 27 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 154-156” met identificatienummer NL.IMRO.0847.02018012-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 7 november 2019.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 154-156” voorziet voor de locatie Kerkendijk 154 in het wijzigen van de bestemming van wonen naar bedrijf ten behoeve van een ambachtelijk timmerbedrijf in maximaal milieucategorie 2 en het verplaatsen van de woning Kerkendijk 156 naast de woning Kerkendijk 154.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.02018012-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.