Provincie Zeeland – Kennisgeving Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 3e Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Logo Zeeland

Op 24 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten de Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. De planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen van enkele bestaande natuurgebieden en wijziging van de begrenzing van de agrarische leefgebieden Open akker, Open grasland, Droge dooradering en Natte dooradering.

 

Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Dit betreft wijziging van de kaarten met betrekking tot de begrenzing van bestaande natuur, agrarische gebieden van ecologische betekenis en nieuwe natuur. In verband hiermee hebben GS een besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld. 

 

Het GS besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijbehorende antwoordnota zijn te raadplegen op https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer. De gewijzigde kaarten van het Natuurbeheerplan zijn vanaf 1 november in detail te bekijken op https://flamingo.bij12.nl/zeeland-kaarten-viewer//app/AtlasZeeland.

 

Het besluit tot wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en in de Staatscourant en is te raadplegen op https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer. De gewijzigde bijlagen 9, 10 en 11 zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

De ontwerp-besluiten voor de planwijziging en de wijziging van de Omgevingsverordening hebben van 10 juni tot en met 21 juli 2019 ter inzage gelegen. In deze periode zijn zes zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat in de antwoordnota.

 

Wijzigingen na terinzagelegging van ontwerp

Naar aanleiding van zienswijzen en overige reacties zijn de besluiten nog op enkele punten aangepast. Voor de motivering van deze wijzigingen wordt verwezen naar de antwoordnota. Voorts is de begrenzing van twee percelen nieuwe natuur, vastgesteld door GS op 25 juni 2019, nu opgenomen in deze planwijziging en in de bijlage 11 van de Omgevingsverordening.

 

Terinzagelegging

De Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de antwoordnota liggen vanaf 1 november tot en met 12 december 2019 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en kunnen verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerp planwijziging hebben ingediend - en zij aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend - kunnen beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van de Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/beroep.

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. Indien u beroep hebt ingesteld, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Voor de behandeling van dit verzoek is eveneens griffierecht verschuldigd.

Tegen het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 staat geen beroep open.

 

Naar boven