Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 52707Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan “De Kromten 4 Waskemeer/ Bakkeveen”

Logo Opsterland

 

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van donderdag 26 september 2019, gedurende zes weken het vastgestelde wijzigingsplan “De Kromten 4 Waskemeer/ Bakkeveen” ter inzage ligt.

 

Strekking van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ waardoor het perceel De Kromten 4 in Waskemeer wordt vergroot. Deze gronden mogen worden gebruikt voor tuin en erf. De oude schuurtjes op deze gronden worden gesloopt en er zal een nieuw bijgebouw worden gerealiseerd. Door dit wijzigingsplan zal een gedeelte van het perceel De Kromten 4 gelegen zijn op gronden van de gemeente Ooststellingwerf en voor een gedeelte op gronden van de gemeente Opsterland. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld op 30 juni 2014) noodzakelijk.

 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en vaststellingsbesluit liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 september 2019 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0086.01BPWDekromten4-0301.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend, dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan, een zienswijze in te dienen.

 

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

 

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 

Beetsterzwaag, 25 september 2019.

Burgemeester en wethouders van Opsterland.