Ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 80 en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Midden-Groningen

Ontwerp wijzigings plan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 80

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 80 vanaf donderdag 31 januari 2019 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het plan

Het plan maakt de bouw mogelijk van twee vrijstaande woningen aan weerszijden van de voormalige boerderij aan het Achterdiep Noordzijde 80 in Sappemeer. In het bestemmingsplan Buitengebied ligt op beide percelen een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan één woning per perceel kan worden gerealiseerd. Het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 80 is de uitwerking van deze bevoegdheid.

 

Het plan inzien

Het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 80 en bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 31 januari 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019.

Tijdens deze periode is het ontwerp wijzigingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.wpsapachterdiep80-on01. U kunt het ontwerp wijzigingsplan ook bekijken via de gemeentelijke website www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Sappemeer. Daarnaast kunt u een papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan inzien bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (met ingang van 28 januari 2019 verplaatst naar locatie Hooge Meeren, Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (indienen zienswijze )

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp wijzigingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer H2017-021021. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde wijzigingsplan kunt indienen als u:

- tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp wijzigingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest;

- belanghebbende bent.

 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan hogere waarden wegverkeerslawaai vast te stellen voor het hiervoor genoemde wijzigingsplan.

De locatie ligt binnen de bestaande geluidszone van het Achterdiep Noordzijde in Sappemeer. Om het wijzigingsplan vast te kunnen stellen zijn hogere waarden nodig van 53 dB.

 

Het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit kunt u inzien van donderdag 31 januari 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019.

Tijdens deze periode is het ontwerpbesluit te raadplegen via de gemeentelijke website www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Sappemeer. Daarnaast kunt u een papieren versie van het ontwerpbesluit inzien bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (met ingang van 28 januari 2019 verplaatst naar locatie Hooge Meeren, Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen om hogere grenswaarden vast te stellen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9700 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer H2017-021021. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.

Naar boven