Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2019, 5252Overig

Intrekkingsbesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het verkiezingsproces, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 25 januari 2019

Kenmerk: 2019-0000013290

Bij e-mail van 7 januari 2019, 2019-0000016279 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om intrekking van het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2015, 2015-0000756427.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.

Artikel 1

Het besluit van de Minister van 22 december 2015, 2015-0000756427, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2019.

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 januari 2019

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

TOELICHTING

Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

In het onderhavige besluit wordt het autorisatiebesluit van 22 december 2015, 2015-0000756427, dat aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het verkiezingsproces is verleend, ingetrokken. Nu de controle en vaststelling van de kiesgerechtigdheid van Nederlanders in Curaçao, Aruba en Sint Maarten een bevoegdheid is geworden van de gemeente Den Haag, en de Wet raadgevend referendum is ingetrokken, is de autorisatie niet meer nodig.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.