Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 september 2019, nr. VO/16557553, houdende wijziging van enkele regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het vaststellen van nieuwe bedragen voor het kalenderjaar 2019

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Prestatiebox vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 315,50’ vervangen door ‘€ 323,50’.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid vervallen.

B

In artikel 4 wordt ‘eenmalig bepaald’ vervangen door ‘vastgesteld’.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De aanvullende bekostiging wordt jaarlijks ambtshalve uiterlijk in de maand maart verstrekt en wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de bekostiging wordt verstrekt, staat ingeschreven bij de school.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in de maand december van het jaar waarop de bekostiging betrekking heeft gewijzigd vastgesteld en wordt berekend op basis van:

    • a. het definitieve aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar waarop de bekostiging wordt verstrekt, staat ingeschreven bij de school, en

    • b. de bijdrage voor loonontwikkeling.

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 3. Bij verstrekking van de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt de betaling in één termijn voldaan.

ARTIKEL II

De Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 57 miljoen’ vervangen door ‘€ 63,5 miljoen’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4 miljoen’ vervangen door ‘€ 4,5 miljoen’.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.650,–’ vervangen door ‘€ 3.078,–’ en wordt ‘€ 1.325,–’ vervangen door ‘€ 1.539,–’.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 34,–’ vervangen door ‘€ 38,50’ en wordt ‘€ 17,–’ vervangen door ‘€ 19,25’.

C

In artikel 5a, derde lid, wordt ‘$ 225.171,06 (USD)’ vervangen door ‘$ 261.307,45 (USD)’, wordt ‘$ 54.212,91 (USD)’ vervangen door ‘$ 62.948,78 (USD)’ en wordt ‘$ 62.449,16 (USD)’ vervangen door ‘$ 72.458,73 (USD)’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling worden de Regeling Prestatiebox vo en de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 aangepast. De aanpassing van deze twee regelingen voor het voortgezet onderwijs is het gevolg van de bijdrage die het kabinet in 2019 beschikbaar heeft gesteld voor loonontwikkeling en de definitieve leerlingentelling van 1 oktober 2018. Hieronder wordt toegelicht welke wijzigingen er met deze wijzigingsregeling in de twee regelingen worden aangebracht.

Artikelsgewijs

Artikel I

De Regeling Prestatiebox vo ziet op de verdeling van de Prestatieboxmiddelen. Deze middelen zijn bestemd voor investeringen in de doelen die zijn afgesproken in het sectorakkoord. Dit akkoord is in juni 2018 geactualiseerd en loopt tot en met 2020.1 Het kabinet heeft in 2019 een bijdrage voor loonontwikkeling beschikbaar gesteld van circa € 7 miljoen. Als gevolg van deze bijdrage wordt het bedrag per leerling met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 opgehoogd tot een bedrag van € 323,50 per leerling.

In eerdere jaren werd de bijdrage voor loonontwikkeling pas met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar in het bedrag per leerling verwerkt. In artikel 5 van de Regeling Prestatiebox vo wordt met deze wijzigingsregeling een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om de bijdrage voor loonontwikkeling nog in hetzelfde kalenderjaar aan de scholen te verstrekken en om de aanvullende bekostiging gewijzigd vast te stellen op basis van de definitieve leerlingentelling van 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de bekostiging betrekking heeft (naar aanleiding van de accountantscontrole en -verklaring).

Tot slot wordt in artikel 3 het tweede lid verwijderd, omdat dat deze bepaling niet strookt met de uitvoeringspraktijk bij DUO.

Artikel II

De bedragen in de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 worden geactualiseerd op basis van de definitieve leerlingentelling van 1 oktober 2018 en de bijdrage die het kabinet in 2019 beschikbaar heeft gesteld voor loonontwikkeling (circa € 7 miljoen). Als gevolg van deze actualisatie worden de bedragen in deze regeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 opgehoogd.

De aanvullende bekostiging voor technisch vmbo wordt ook toegekend aan de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die in de eerste helft van 2019 een aanvraag hebben gedaan voor hun leerlingen die ingeschreven staan op technisch vmbo. De bedragen voor de scholen in Caribisch Nederland zijn gebaseerd op dezelfde prijzen die worden gebruikt voor de scholen in Europees Nederland en zijn afhankelijk van het aantal techniekleerlingen op de school.

Artikel III

De ophoging van de bedragen in de Regeling Prestatiebox vo en de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 ziet op de bekostigingsbedragen die in het kalenderjaar 2019 worden verstrekt. Om die reden treedt deze wijzigingsregeling in met terugwerkende kracht per 1 januari 2019.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstukken II 2017–2018, 31 289, nr. 369.

Naar boven