Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2019, nr. MBO/16488597, houdende wijziging van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 in verband met wijziging van het subsidieplafond

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.2.3, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 4, eerste lid, van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt ‘€ 430.000.000,–’ vervangen door ‘€ 440.000.000,–’.

b. In onderdeel c wordt ‘€ 230.000.000,–’ vervangen door ‘€ 240.000.000,–’.

c. In onderdeel d wordt ‘€ 230.000.000,–’ vervangen door ‘€ 240.000.000,–’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Door een loon- en prijsbijstelling in de voorjaarsnota 2019 wijzigen de beschikbare budgetten voor het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Zie voor verdere toelichting punt 2 in de suppletoire begroting 2019: http://www.rijksbegroting.nl/2019/uitvoering/1e_suppletore,kst261135.html

Deze wijziging heeft geen invloed op de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid of de administratieve lasten.

Inwerkingtreding

De regeling treedt daarom zo snel als mogelijk in werking, zodat DUO voldoende tijd heeft om de wijziging van het budget in de beschikkingen voor 2020 te verwerken. Deze beschikkingen ontvangen de instellingen eind 2019.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven