Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 5236Ruimtelijke plannenVASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ZONNEPARK MEERKOETENWEG 21, Lelystad

Logo Lelystad

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken ingevolge artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 29 januari 2019 het wijzigingsplan Zonnepark Meerkoetenweg 21 met planidentificatienummer NL.IMRO.0995.WP00016-VG01, ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het plan is opgesteld voor de realisatie van een zonnepark.

De bestemming ‘Agrarisch’ wordt met dit wijzigingsplan gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf-Duurzame energievoorziening’ ten behoeve van een functieverandering van het perceel. Het plangebied bestaat uit het huidige agrarische perceel Meerkoetenweg 21 in het buitengebied van de gemeente Lelystad. Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Lelystad en de rijksweg A6 aan de westzijde van Lelystad Airport.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 2 te Lelystad. De informatiebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Zaterdag gesloten. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.lelystad.nl. Deze mogelijkheid wordt ook geboden in het stadhuis.

Beroepsmogelijkheid

Tijdens bovenvermelde periode van terinzageligging kan een belanghebbende tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende:

- die tijdig een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht;

- die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze naar voren te brengen;

- tegen de eventueel in het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp (er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp).

Het beroepschrift - en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening – moet zijn ondertekend en moeten tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep en eventueel het verzoek om voorlopige voorziening.

Voor het instellen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingbesluit c.q. het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

Waar kunt u informatie krijgen over het wijzigingsplan?

Voor nadere informatie over het wijzigingsplan kunt u terecht bij het team WABO en bestemmingsplannen, via telefoonnummer 14 0320