Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2019, 52320Ruimtelijke plannenBrugstraat 43, Vinkel; vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

Logo 's-Hertogenbosch

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.10 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Brugstraat 43, Vinkel’ (NL.IMRO.0796.0002388-1401) op 10 september 2019 gewijzigd heeft vastgesteld. Op grond van het bestemmingsplan is, als onderdeel van de coördinatieregeling, tevens de omgevingsvergunning voor het bouwen en de activiteit uitweg verleend.

Er zijn drie ondergeschikte, ambtshalve wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

 

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Brugstraat 43 te Vinkel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Tot voor kort was op deze locatie Partycentrum Dorsvlegel gevestigd. Per 1 januari 2017 is dit partycentrum gesloten. De initiatiefnemer is nu van plan om de gronden aan de Brugstraat 43 te Vinkel te herontwikkelen. De bestaande horecafunctie maakt in de nieuwe situatie plaats voor een appartementengebouw voor 26 woningen.

 

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening; en liggen tegelijkertijd ter inzage.

 

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning ?

De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.

 

Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of tegen de verleende omgevingsvergunning? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of

  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college pas bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

 

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

De stukken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch; en ook vindt u deze stukken op onze internetsite

www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/bouwen-en-wonen/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-procedure.html. Hier staat een link naar het plan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden.

 

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.