Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 52271Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Boerenkamplaan 23 Someren / Besluit hogere waarden

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 12 september 2019 het bestemmingsplan “Boerenkamplaan 23 Someren” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019002-VS01 ) heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Boerenkamplaan 23 Someren” maakt de realisatie van twee aaneengebouwde woningen mogelijk, waar voorheen één vrijstaande woning toegestaan was.

 

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben besloten om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de op te richten woningen. De voorwaarden die hieruit vloeien zijn als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de bestemmingsplanregels, zodat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is geborgd.

 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarden liggen vanaf 27 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 28 september 2019 tot en met 8 november 2019.

 

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

 

Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019002-VS01 . Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.