Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2019, nr. 19139039, houdende inwilliging AVV-verzoek glastuinbouwsector (groente en fruit onder glas)

1. Aanleiding

RVO.nl heeft op 10 december 2018 van de vereniging Brancheorganisatie G&F Nederland (hierna BO G&F) een aanvraag ontvangen voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. Het verzoek heeft betrekking op het ‘Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas’ (hierna Programma KijK), het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de BO G&F en de vereniging Brancheorganisatie Sierteeltproducten (hierna BO Sierteelt) en is er op gericht dat ook ondernemers die niet aan de BO G&F verbonden zijn, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Het verzoek betreft het algemeen verbindend verklaren van drie onderdelen:

 • 1. .Het Programma KijK;

 • 2. De Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019-2020 (hierna registratieregeling);

 • 3. De Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas (hierna bijdrageregeling).

2. Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag van de BO G&F is getoetst aan de artikelen 164 en 165 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347) en paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. Daarin is onder meer bepaald dat een verzoek tot verbindendverklaring van voorschriften afkomstig moet zijn van een erkende organisatie en welke informatie daartoe verstrekt moet worden. Voorts is geregeld dat belanghebbenden de gelegenheid hebben hun zienswijze door middel van een internetconsultatie kenbaar te maken.

De toenmalige Minister van Economische Zaken heeft de BO G&F op 1 april 2016 erkend op grond van artikel 4:1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. De erkenning is van kracht tot en met 31 december 2020.

De BO G&F 71% van de bedrijven, 80% van de hectares glas en 83% van de Standaardopbrengst van groenten en fruit in Nederland. Dat blijkt uit het WECR onderzoek ‘Representativiteitstoets Brancheorganisaties Groenten & Fruit en Sierteeltproducten’.

Het Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas bevat de doelen

 • milieubescherming,

 • studies om de productkwaliteit te verbeteren,

 • onderzoek naar met name teeltmethoden die een geringer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of diergeneesmiddelen mogelijk maken en het behoud van de bodem en het behoud of de verbetering van het milieu garanderen en

 • de gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid.

Deze doelen voldoen aan artikel 164, vierde lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, in het bijzonder de onderdelen e), i), j) en m). Het verzoek betreft een algemeen verbindend verklaring voor de periode tot en met 31 december 2020.

De aan de BO G&F verbonden ondernemers zijn op gelijke wijze als de niet verbonden ondernemers gebonden aan het Programma KijK, de registratieregeling en de bijdrageregeling.

Het verzoek van de BO G&F strekt ertoe ondernemers die niet verbonden zijn met deze organisatie, dat wil zeggen lid zijn van één of meer van de verenigingen die lid zijn van de BO G&F, te binden. Dat betekent dat deze ondernemers verplicht worden zich te registreren bij de BO G&F en aan de BO G&F een financiële bijdrage af te dragen. De onderzoeksresultaten zullen voor alle ondernemers, verbonden of niet, op hetzelfde moment toegankelijk worden gemaakt.

De registratieregeling en de bijdrageregeling strekken zich ook uit tot het toezicht op de naleving van de registratieplicht, de afdracht van de financiële bijdrage en op sancties bij niet-naleving en niet-betaling. De BO G&F is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma en de financiering daarvan. De BO G&F zal het onderzoeksprogramma tezamen met de BO Sierteelt uitvoeren. Gezamenlijk kunnen zij de uitvoering uitbesteden aan een andere organisatie.

Het Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas betreft een tweejarig onderzoeksprogramma ter waarde van 6 miljoen euro waaraan de BO G&F 3.3 miljoen euro zal bijdragen.

In de periode van 3 juli 2019 tot en met 31 juli 2019 was er gelegenheid om via de website www.internetconsultatie.nl te reageren op het gezamenlijke verzoek van de BO G&F en de BO Sierteelt. Er zijn 30 reacties binnengekomen. 29 reacties waren positief. Een reactie was niet beargumenteerd kritisch.

De reacties hebben geen vraagpunten opgeleverd die aan honorering van de aanvraag in de weg staan.

3. Besluit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 164 en 165 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347) en paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties;

Gelet op de inhoud van de aanvraag van de vereniging Brancheorganisatie G&F Nederland wordt het verzoek ingewilligd onder het stellen van de hierna genoemde voorschriften en beperkingen;

Besluit:

Artikel 1

In de artikelen 1 tot en met 3 van dit besluit wordt verstaan onder:

a. Verordening 1308/2013:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

b. BO G&F:

de vereniging Brancheorganisatie G&F Nederland

b. Programma KijK:

het Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas zoals opgenomen in bijlage A van dit besluit;

c. Registratieregeling BO G&F:

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019-2020, zoals opgenomen in bijlage B van dit besluit;

d. Bijdrageregeling BO G&F:

Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas, zoals opgenomen in bijlage C van dit besluit;

e. niet bij de BO G&F aangesloten marktdeelnemers:

Ondernemers als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel d. van de Registratieregeling BO G&F en paragraaf 1, onderdeel d. van de Bijdrageregeling BO G&F, voor zover dit ondernemers betreft die geen lid zijn van één of meer van de verenigingen die lid zijn van de BO G&F.

Artikel 2

Het Programma KijK is overeenkomstig artikel 164, eerste lid, van Verordening 1308/2013 verbindend voor niet bij de BO G&F aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 165 van Verordening 1308/2013 zijn de Registratieregeling BO G&F en de Bijdrageregeling BO G&F van toepassing op niet bij de BO G&F aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage A, die wordt geplaatst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar indienen. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken en vangt aan na de dag van bekendmaking van het besluit. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl. Voor de ondertekening van een digitaal bezwaarschrift heeft u een TAN-code nodig. Bij een digitaal besluit stuurt u een digitale kopie van dit besluit mee als pdf-bestand of stuurt u een fysieke kopie per post na. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.

BIJLAGE B BIJ HET BESLUIT NR. 19139039, VAN 12 SEPTEMBER 2019

Brancheorganisatie G&F Nederland

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019–2020

Inleiding

De Brancheorganisatie G&F Nederland heeft op 29 oktober 2018 de volgende regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemingen met als bedrijfsactiviteit de teelt van producten behorend tot de sector waarvoor de brancheorganisatie is ingesteld. Het register wordt samengesteld voor de juiste uitvoering van het Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas en de Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas.

Deze registratieregeling, het Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je kas en de Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas zijn op 12 september 2019 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties van de Minister van Economische Zaken (nr. WJZ/14152482).

§ 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a. Brancheorganisatie G&F Nederland: Vereniging Brancheorganisatie G&F Nederland (afgekort BO G&F) die overeenkomstig artikel 4:1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties van de Minister van Economische Zaken op 1 april 2016 is erkend.

 • b. Uitvoeringsorganisatie BO Sierteelt en Groenten&Fruit i.o. (kortweg Uitvoeringsorganisatie): de door de BO Sierteeltproducten en de BO G&F Nederland gezamenlijk op te richten organisatie met volledige rechtsbevoegdheid ter uitvoering van regelingen van genoemde BO’s.

 • c. Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas: het besluit van de BO G&F Nederland van 29 oktober 2018 gericht op de vaststelling, het opleggen en innen van verplichte financiële bijdragen ter financiering van het Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas van de Brancheorganisatie Sierteeltproducten Nederland en de Brancheorganisatie G&F Nederland.

 • d. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft met als bedrijfsactiviteit het telen van glasgroenteproducten onder een permanente opstand van glas of kunststof genoemd in de bijlage.

 • e. Gemeten maat: de bruto oppervlakte kasopstand, inclusief paden die voor de teelt noodzakelijk zijn, op 0,1 hectare nauwkeurig.

 • f. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): de dienst ingesteld bij het Instellingsbesluit batenlastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën.

§ 2 Het register
 • 1. De Uitvoeringsorganisatie houdt namens de BO G&F Nederland een register aan van ondernemingen met als activiteit het telen van glasgroenteproducten onder een permanente opstand van glas of van kunststof genoemd in de bijlage, en waarvan de bedrijfsomvang ten minste gelijk is aan een gemeten maat van 5000 m2.

 • 2. Voor de toepassing van het onder § 2 lid 1 bepaalde, wordt onder opstanden van glas of kunststof in gebruik voor de in deze onderdelen genoemde teelt, mede verstaan de opstanden die nog niet voor deze teelt in gebruik is, maar hiervoor wel kennelijk bestemd is.

 • 3. Aan de ingeschreven ondernemingen wordt een registratienummer toegekend.

 • 4. Het register is uitsluitend bestemd voor de juiste uitvoering van het Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas en de Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas.

 • 5. De ondernemer die een onderneming drijft als bedoeld in lid 1 is verplicht binnen 1 maand na verbindendverklaring van deze regeling zijn onderneming te laten registreren bij de Uitvoeringsorganisatie.

 • 6. Een ondernemer laat zich eveneens registreren binnen 1 maand nadat de bedrijfsomvang van zijn onderneming is gaan voldoen aan de norm, vermeld in lid 1.

§ 3 De opgave van gegevens
 • 1. De ondernemer die een onderneming drijft als bedoeld in § 2, lid 1, is verplicht de Uitvoeringsorganisatie jaarlijks gegevens te verstrekken met betrekking tot:

  • a. naam, voornamen, geboortedatum en adres, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming;

  • b. het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;

  • c. de oppervlakten van de opstanden van glas of kunststof gerekend naar gemeten maat;

  • d. de rechtsvorm van de onderneming;

  • e. het IBAN-bankrekeningnummer.

 • 2. De onder lid 1 bedoelde gegevens moeten worden verstrekt op een door de Uitvoeringsorganisatie beschikbaar te stellen fysiek of elektronisch registratieformulier.

 • 3. De ondernemer kan aan de in lid 1 bedoelde verplichting voldoen door het verstrekken van een machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de gegevens die de ondernemer aan deze dienst verstrekt op grond van artikel 24 van de Landbouwwet (de landbouwtelling) beschikbaar te stellen aan de Uitvoeringsorganisatie.

 • 4. De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, schriftelijk aan de Uitvoeringsorganisatie mede te delen. Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

 • 5. Indien de directeur van de Uitvoeringsorganisatie op een andere wijze dan door de opgave van de ondernemer kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, is hij namens de BO G&F Nederland bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

§ 4 Overige bepalingen
 • 1. De BO G&F Nederland kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze regeling.

 • 2. De BO G&F Nederland kan bij besluit de verplichte registratie uitbreiden naar ondernemingen met een bedrijfsomvang kleiner dan 5000 m2, op verzoek van en in overleg met de leden van de BO G&F Nederland.

 • 3. De BO G&F Nederland kan bij besluit gewassen toevoegen of verwijderen aan de bijlage, op verzoek van en in overleg met de leden van de BO G&F Nederland.

 • 4. Tenzij bij een voorschrift anders vermeld is de Uitvoeringsorganisatie namens de BO G&F Nederland belast met de uitvoering van deze regeling.

 • 5. Indien de ondernemer die een onderneming drijft als bedoeld in § 2, lid 1, één of meer van de in deze regeling genoemde verplichtingen niet nakomt, kan, na daartoe te zijn aangemaand, een boetebeding worden ingeroepen uit hoofde van wanprestatie in de zin van artikel 6:91 e.v. BW.

§ 5 Slotbepalingen
 • 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende

  • a. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas en de Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas;

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de directeur en de medewerkers van het bureau van de Uitvoeringsorganisatie, andere personen die door de directeur van de Uitvoeringsorganisatie worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling, het Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas en de Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2. Bekendmaking van gegevens, als in lid 1 bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op de datum van het van kracht worden van de verbindend verklaring door de Minister van LNV en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland’.

BIJLAGE bij Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019–2020

De Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019–2020 is van toepassing op de ondernemers als bedoeld in § 1 lid d met als bedrijfsactiviteit het telen van de groenten- en fruitproducten met volgende SBI-codes1 onder een permanente opstand van glas of van kunststof zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit artikel 3.55 incl. toelichting2.

01132 Teelt van groenten onder glas

01252 Teelt van aardbeien onder glas

Toelichting

Er is aangesloten bij het activiteitenbesluit voor de definitie van kassen en bij de SBI codes van het CBS voor de specificatie van de gewassen. Deze worden gebruikt door RVO, KvK, CBS, bevoegd gezag en zijn eenduidig gedefinieerd. Onder glas vindt ook teelt plaats van houtig klein fruit, uitgangsmateriaal. Deze hebben eigen SBI-codes en zijn daarmee eenduidig geen onderdeel van deze regeling.

BIJLAGE C BIJ BESLUIT NR. 19139039, VAN 12 SEPTEMBER 2019

Brancheorganisatie G&F Nederland

Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas

Inleiding

De Brancheorganisatie G&F Nederland heeft op 29 oktober 2018 de volgende regeling vastgesteld om de financiering mogelijk te maken van de uitvoering van het Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas van deze brancheorganisatie.

Dit programma, deze bijdrageregeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019-2020 zijn op 12 september 2019 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties van de Minister van Economische Zaken (nr. WJZ/14152482).

§ 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a. Brancheorganisatie G&F Nederland: Vereniging Brancheorganisatie G&F Nederland (afgekort BO G&F) die overeenkomstig artikel 4:1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties van de Minister van Economische Zaken op 1 april 2016 is erkend.

 • b. Uitvoeringsorganisatie BO Sierteelt en Groenten&Fruit i.o. (kortweg Uitvoeringsorganisatie): de door de BO Sierteeltproducten Nederland en de BO G&F Nederland gezamenlijk op te richten organisatie met volledige rechtsbevoegdheid ter uitvoering van regelingen van genoemde BO’s.

 • c. Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019 -2020: het besluit van de BO G&F van 29 oktober 2018 gericht op de verplichte registratie en jaarlijkse gegevensverstrekking door ondernemingen die gewassen telen waarvoor de brancheorganisatie is opgericht.

 • d. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft met als bedrijfsactiviteit het telen van glasgroenteproducten onder een permanente opstand van glas of kunststof genoemd in de bijlage.

 • e. Gemeten maat: de bruto oppervlakte kasopstand, inclusief paden die voor de teelt noodzakelijk zijn, op 0,1 hectare nauwkeurig.

§ 2 Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage
§ 2.1 verstrekking van gegevens en berekening van de verplichte financiële bijdrage
 • 1. De ondernemer, die in enig kalenderjaar een onderneming drijft, is verplicht voor dat jaar de financiële bijdrage te betalen.

 • 2. De berekening van de financiële bijdrage vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan de Uitvoeringsorganisatie ingevolge de bij of krachtens de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019-2020 verstrekte gegevens.

 • 3. De financiële bijdrage wordt opgelegd naar de bedrijfsomvang en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende opstand van glas of van kunststof en bedraagt € 0,035 per m2.

§ 3 Betaling van de financiële bijdrage
§ 3.1 nota en betaling
 • 1. De BO G&F machtigt de Uitvoeringsorganisatie de verschuldigde bijdragen namens haar in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.

 • 2. De Uitvoeringsorganisatie is bevoegd nota’s rechtsgeldig per schriftelijke post of door middel van een elektronisch bericht te zenden aan de ondernemer op het (elektronische) adres dat de ondernemer heeft verstrekt op grond van de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland.

 • 3. De ingevolge deze regeling verschuldigde bedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege de Uitvoeringsorganisatie aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht.

 • 4. In afwijking van het vermelde onder lid 3 is de nota terstond invorderbaar:

  • a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;

  • b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt of

  • c. zodra de ondernemer zich in het buitenland heeft gevestigd om daar zijn vaste woonplaats te kiezen of van het voornemen daartoe blijkt.

 • 5. De BO G&F Nederland kan met het oog op een efficiënte uitvoering van deze regeling besluiten nota's met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere perioden betrekking hebben dan wel niet uit te brengen.

§ 3.2 sancties bij niet betaling
 • 1. Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in § 3.1 gestelde termijn heeft betaald, kan door de directeur van de Uitvoeringsorganisatie, namens de BO G&F Nederland, de wettelijke rente over het niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling volgens deze regeling dient te zijn verricht.

 • 2. Kosten van invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de ondernemer die in gebreke is gebleven de betaling geheel en tijdig te voldoen. Het opleggen van de wettelijke rente en de kosten van invorderingsmaatregelen laten de verplichting tot betaling van de verplichte financiële bijdrage onverlet.

§ 4 Overige bepalingen
 • 1. De BO G&F Nederland kan bij besluit de verplichte financiële bijdrage uitbreiden naar ondernemingen met een bedrijfsomvang kleiner dan 5000 m2, op verzoek van en in overleg met de leden van de BO G&F Nederland. De BO G&F Nederland zal in dat geval tevens de hoogte van de bijdrage vaststellen, zo nodig afwijkend van het bedrag genoemd in § 2.1 lid 3.

 • 2. De BO G&F Nederland kan bij besluit gewassen toevoegen aan de bijlage, op verzoek van en in overleg met de leden van de BO G&F Nederland.

§ 5 Slotbepalingen
 • 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende

  • a. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van deze regeling;

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de directeur en de medewerkers van het bureau van de Uitvoerings-organisatie, andere personen die door de directeur van de Uitvoeringsorganisatie worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2. Bekendmaking van gegevens, als in lid 1 bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op de datum van het van kracht worden van de verbindend verklaring door de minister van LNV en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas’.

BIJLAGE bij de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking

De Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019–2020 is van toepassing op de ondernemers als bedoeld in § 1 lid d met als bedrijfsactiviteit het telen van de groenten- en fruitproducten met volgende SBI-codes3 onder een permanente opstand van glas of van kunststof zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit artikel 3.55 incl. toelichting4.

01132 Teelt van groenten onder glas

01252 Teelt van aardbeien onder glas

Toelichting

Er is aangesloten bij het activiteitenbesluit voor de definitie van kassen en bij de SBI codes van het CBS voor de specificatie van de gewassen. Deze worden gebruikt door RVO, KvK, CBS, bevoegd gezag en zijn eenduidig gedefinieerd. Onder glas vindt ook teelt plaats van houtig klein fruit, uitgangsmateriaal. Deze hebben eigen SBI-codes en zijn daarmee eenduidig geen onderdeel van deze regeling.


X Noot
1

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 - versie 2018; CBS

X Noot
2

Staatsblad 2012, nummer 441, 1 oktober 2012

X Noot
3

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 – versie 2018; CBS

X Noot
4

Staatsblad 2012, nummer 441, 1 oktober 2012

Naar boven