Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2019, 52089VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT GEMEENTE MAASGOUW

Logo Maasgouw

Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. de opening Vlasaardpark te Thorn.

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

Gelet op,

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

de “Mandaat-, volmacht en machtigingsregeling Maasgouw” waarin het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de Teammanager Fysiek Domein;

Overwegende,

dat de Vereniging Vlasaardpark een verzoek heeft ingediend om voor activiteiten in het kader van de opening van het Vlasaardpark de Vlasaardstraat af te sluiten;

dat het wenselijk is om voor deze activiteiten een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen;

dat de duur van de maatregel beperkt dient te worden tot de duur van het evenement;

dat met het vorenstaande sprake is van de doelstelling als vermeld in artikel 2, lid 1, sub a en b van de Wegenverkeerswet, namelijk het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

dat met de Politie Limburg overleg is gevoerd overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

dat de aangegeven straat in beheer is van de gemeente Maasgouw;

B e s l u i t e n:

 • 1.

  Door plaatsing van borden C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers:

  • -

   Vlasaardstraat.

 • 1.

  Te bepalen dat de onder 1 bedoelde tijdelijke verkeersmaatregel uitsluitend geldt op 28 september 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur.

Maasbracht, 16 september 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Namens dezen,

Teammanager Fysiek Domein,

Mevr. R. Vlaanderen

Afschrift van dit besluit te zenden aan Politie District Limburg.

Bezwaarschriftenclausule college van burgemeester en wethouders

Ben t u het niet eens met dit besluit of is het besluit onduidelijk ? Neem dan eerst contact op met het Werkveld Verkeer. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Als u toch een bezwaarschrift wilt indienen, kan dit binnen zes weken na verzending van dit besluit (zie verzenddatum) bij het college van burgemeester en wethouders . Dit kan digitaal via www.gemeentemaasgouw.nl/bezwaar . U heeft hiervoor een DigiD nodig. Als ondernemer of organisatie gebruikt u eHerkenning . U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen door het op te sturen of af te geven aan de balie. Vermeld dan:

- in het briefhoofd ‘bezwaarschrift’

- uw naam en adres;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt en het in deze brief vermelde nummer ;

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- wat de beslissing volgens u moet zijn.

Wij vragen u om ook uw telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen om uw bezwaar te bespreken. Dateer en onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar Postbus 7000, 6050 AA in Maasbracht of geef het af aan de balie. Stuur ook een kopie van het besluit mee.

Het besluit blijft gelden ook in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Om dat te voorkomen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Stuur uw verzoek naar de voorzieningenr echter van de rechtbank Limburg. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of per post aan de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ te Roermond . Stuur een ko pie van het bezwaarschrift mee.

Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor de griffie van de rechtbank Limburg. Voor nadere informatie en voorwaarden bel 088-361 2222 of kijk op www.rechtspraak.nl .