Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 52034Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 40, 2019’

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 12 september 2019 het bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 40, 2019’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld voor het schrappen van mogelijke activiteiten binnen de al geldende bestemming 'Groen' welke op dit perceel rust. Er vindt een versobering van de mogelijkheden plaats.

Inzage

De stukken liggen van donderdag 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage en of www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op planid: NL.IMRO.0118.2019BP8017016-VG01)

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van B&W;

een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot het college van B&W te wenden.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van het college van B&W treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.