Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32d, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 671a lid 1 en 669, leden 1, 3, onderdeel b, en 5 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de artikelen 4:4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De bij het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 behorende bijlage Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (versie augustus 2018) wordt vervangen door de nieuwe bijlage Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (versie oktober 2019).

ARTIKEL II

De nieuwe bijlage, bedoeld in artikel I, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.uwv.nl.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 augustus 2019

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

De als bijlage bij het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 behorende Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vormen een nadere uitwerking van, en toelichting op, bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure.

De UWV Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna: Uitvoeringsregels) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.

Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregels versie augustus 2018 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd en heeft de Hoge Raad nader uitgewerkt wat van de werkgever kan worden gevergd om de werknemer te herplaatsen.

De Hoge Raad heeft in het Shell arrest bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten. Deze uitspraak is verwerkt in paragraaf 2.3 van de Uitvoeringsregels.

Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de invoeringswet in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek maar in artikel 38 van de AVG. Het opzegverbod is gewijzigd van een ‘tijdens’ naar een ‘wegens’ opzegverbod en is niet langer een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 lid 1 tot en met 4 en lid 10 BW. De verwijzing naar dit opzegverbod is verwijderd in paragraaf 7.2.1 van de Uitvoeringsregels.

De nieuwe versie van de uitvoeringsregels wordt na publicatie van het besluit in de Staatscourant op de website www.uwv.nl geplaatst en ter inzage gelegd bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf.

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven