Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 16 september 2019 (kenmerk: 2696251/19/DP&O), houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de organisatorische herplaatsing van het WODC

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt ‘beleidsuitvoerende’.

2. In het derde lid wordt na ‘het terrein van’ ingevoegd ‘onderzoek,’.

3. Aan het derde lid, onderdeel a, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

 • 5°. het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);

B

In artikel 4, tweede lid, vervalt onderdeel d, onder verlettering van de onderdelen e tot en met j tot d tot en met i.

C

Artikel 8 vervalt.

D

In het opschrift van hoofdstuk 9a vervalt ‘beleidsuitvoerende’.

E

Na artikel 63h1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 63h2

 • 1. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is belast met:

  • a. het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, waaronder het evalueren van beleid en beleidsprogramma’s;

  • b. het adviseren over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;

  • c. het ontwikkelen, onderhouden en toegankelijk maken van data;

  • d. het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis;

  • e. de documentatie van (sociaal-)wetenschappelijke publicaties op het terrein van Justitie en Veiligheid.

 • 2. Het WODC bestaat uit:

  • a. de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS);

  • b. de onderzoeksafdeling Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI);

  • c. de afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB);

  • d. de afdeling Statistische lnformatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa);

  • e. de afdeling Documentaire lnformatievoorziening (DIV);

  • f. de afdeling Bedrijfsbureau.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Dit besluit tot wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid bevat actualiseringen van de organisatie in verband met de organisatorische herplaatsing van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

In de organisatie van het ministerie krijgt het WODC een meer zelfstandige positie door een positionering buiten het SG-cluster, als dienst van het ministerie.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven