Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 51943VerkeersbesluitenRealisatie van een parkeerschijfzone bij 6 parkeerplaatsen in de Van Lennepstraat, augustus 2019 (rectificatie op publicatienr. 49903, wijziging straatnaam)

Logo Heerlen

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

In de Van Lennepstraat op huisnummer 4 zijn de Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Molenhoek én een tandartsenpraktijk gevestigd. Deze medische voorzieningen worden veelvuldig bezocht door bezoekers die niet goed ter been zijn. Voor deze bezoekers is het van belang dat er voldoende vrije parkeerplaatsen zijn op korte loopafstand van het medisch centrum. Echter juist in de directe omgeving van het medisch centrum wordt er veelvuldig langdurig geparkeerd, waardoor patiënten regelmatig op grotere afstand moeten parkeren.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

op de Van Lennepstraat op korte loopafstand van de Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Molenhoek een parkeerschijfzone in te stellen gedurende de openingstijden van het Medisch Centrum Molenhoek.

 

Motivering

Door het instellen van een parkeerschijfzone worden langparkeerders geweerd en komen er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van de huisartsenpraktijk.

 

Belangenafweging

De belangen van de bezoekers van het Medisch centrum Molenhoek zijn hiermee gediend doordat deze op kort loopafstand een parkeerplaats kunnen vinden. Met de belangen van de bewoners is voldoende rekening gehouden. Er rest voldoende parkeergelegenheid voor auto’s in de omgeving. De bewoners in de buurt hebben voldoende parkeermogelijkheden.

Ook ontstaat er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituatie.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. Van Lennepstraat is in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluit:

Door plaatsing van borden E10 en E11 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord tekst “ma t/m vr 8.00 – 17.00 h” maximale parkeerduur 2 uur, alsmede het aanbrengen van blauwe strepen als bedoeld in art. 25, tweede lid, van het RVV 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, een parkeerschijfzone in te stellen in de Van Lennepstraat.

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeerstechniek,

R.M.H. Schmeitz,

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

Bijlagen:

Tekening Aanleggen Inrichten Blauwe zone Van Lennepstraat, dd. 22 augustus 2019.