Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2019, 51925Ruimtelijke plannenGemeente Aalsmeer – Vaststellen wijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 – Kudelstaartseweg 92’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Logo Aalsmeer

Z -2018/008158

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 10 september 2019 het wijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005- Kudelstaartseweg 92’ hebben vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij bij besluit van gelijke datum op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor 4 woningen die aan de Kudelstaartseweg geprojecteerd zijn.

 

Doelstelling en plangebied

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het perceel Kudelstaartseweg 92 in Aalsmeer. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en er worden 7 woningen met ieder 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, alsmede 7 openbaar toegankelijke bezoekersparkeerplaatsen op mandelig terrein gerealiseerd. Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in 38 lid 8 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Uiterweg- Plasoevers 2005.

Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woningen die worden gerealiseerd aan de Kudelstaartseweg de voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden. Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwikkeling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder genomen.

 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met de bijbehorende stukken, waaronder het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, gedurende 6 weken, van 20 september tot en met 31 oktober 2019, op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

 • -

  in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358000009AJ-, en

 • -

  via de gemeentelijke website onder: http://0358.ropubliceer.nl

 • -

  in papieren vorm bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur;

 • -

  bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

 

Beroep en inwerkingtreding:

 

Tegen het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan alsmede het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij het college in te dienen en belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht. Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.