Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 51807Ruimtelijke plannenRectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplannen Lelystad – Larserknoop en Lelystad – Larserknoop (reparatie), Lelystad

Logo Lelystad

[Burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplannen Lelystad – Larserknoop en Lelystad – Larserknoop (reparatie) met identificatienummer NL.IMRO.0995.BP00079-OW01 wil gaan vaststellen. Abusievelijk stond in de publicatie op 11 september 2019 een foutief identificatienummer vermeld.

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van de Larserweg, ten noordwesten van Lelystad Airport en ten zuidoosten van de A6.

In het bestemmingsplan voor Larserknoop hebben de gronden van het Flight district een bedrijfsbestemming gekregen binnen een groenstructuur die deels bestaat uit diagonale lijnen.

Met de belangstelling vanuit de markt naar grote kavels sluit deze diagonale opzet niet optimaal aan op de vraag. Met deze herziening van het bestemmingsplan worden de diagonale lijnen aangepast c.q. recht getrokken. Dit geeft een planoptimalisatie waarbij de kwaliteit gehandhaafd blijft.

Daarnaast wordt met de herziening een decentrale sanitatie-unit mogelijk gemaakt nabij de Meerkoetenweg. Met de herziening worden ook twee onvolkomenheden in de planregels verholpen, dit betreft het criterium voor het toelaten van hotels en de regel voor toepassing van het bebouwingspercentage.

Aangezien met het bestemmingsplan een verschuiving (uitwisseling) van bestemmingen mogelijk wordt gemaakt, dient ook het exploitatieplan aangepast te worden aan deze gewijzigde opzet.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2. De informatiebalie in het Stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze mogelijkheid wordt ook in de hal van het Stadhuis geboden.

Tijdens de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad. Voorts bestaat tijdens deze termijn de mogelijkheid een mondelinge zienswijze te geven. Hiertoe dient een afspraak te worden gemaakt met het team Wabo en bestemmingsplannen, telefoonnummer 140320.