Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 51800VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, aanwijzing parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen, Frans Halslaan, Bergschenhoek

Logo Lansingerland

 

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

overwegende het volgende:

 

Inleiding

De gemeente Lansingerland wil duurzaamheid bevorderen. Dit staat onder meer verwoord in het Actieprogramma Realistisch Duurzaam en het Plan van aanpak Laadinfrastructuur Lansingerland. Eén van de onderdelen ervan is het stimuleren van elektrisch rijden. Om dit te realiseren is het wenselijk dat er een infrastructuur ontstaat voor het laden van elektrisch aangedreven voertuigen. Met dit besluit wordt hier invulling aan gegeven.

 

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

 

Argumentatie en verkeersmaatregelen

Het beleid van de gemeente Lansingerland is erop gericht om duurzaamheid te stimuleren. Het realiseren van voorzieningen om auto’s elektrisch op te laden past binnen dit beleid. Hierbij is het ook van belang dat er een toenemende behoefte bij bewoners/reizigers/automobilisten is om auto’s elektrisch te kunnen opladen door het groeiende elektrische wagenpark.

Hiermee wordt de elektrische mobiliteit gestimuleerd, te meer doordat er op meerdere plaatsen in de gemeente al elektrische laadvoorzieningen zijn en er nog extra bij komen. De bestaande parkeer-plaatsen worden geschikt gemaakt voor het laden van auto’s door het plaatsen van een elektrische oplaadpaal. De paal kan gelijktijdig twee elektrisch aangedreven auto’s opladen. Hierdoor is het wenselijk om bij iedere paal twee parkeervakken aan te wijzen als parkeerplaats die uitsluitend is bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen. De parkeervakken worden aangebracht in de Frans Halslaan, ter hoogte van nummer 25, te Bergschenhoek. Door dit verkeersbesluit wordt bewerkstelligd dat de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en de gevolgen voor het milieu wordt beperkt. Tevens wordt een zuiniger energiegebruik bevorderd. 

Voor het aanwijzen van de parkeerplaatsen voor het elektrisch laden van voertuigen is gekeken naar de aanvragen die wij van bewoners in de buurt hebben ontvangen. Deze aanvragers beschikken niet over de mogelijkheid om op eigen erf een auto te stallen om elektrisch op te laden. Voor deze aanvragers wordt dan gekeken naar een mogelijkheid om op de openbare parkeerplaatsen een gelegenheid aan te wijzen. Dit is in deze straat ook gebeurd. Om te bewerkstelligen dat het gebruik van de aangewezen parkeerplaatsen hoog is, is gekozen voor een locatie die centraal ligt. Hierdoor is de verwachte bezetting van de aangewezen parkeerplaatsen voor elektrisch laden hoog en heeft het zo min mogelijk invloed op de totale parkeermogelijkheden in de wijk. De parkeerplaatsen om elektrisch te laden worden niet bij een aanvrager voor de woning gerealiseerd. Dit wordt niet gedaan omdat dan de schijn kan ontstaan dat het een ‘privéparkeerplaats’ is. Een afweging die wij bij de aanwijzing eveneens hebben gemaakt is of er voldoende parkeergelegenheid is voor de bewoners met niet-elektrische auto’s. Hierbij is gekeken of, conform onze vastgestelde parkeernota, de acceptabele loopafstand binnen de 100 meter blijft. Dit is het geval.

 

Situering en beheer van de wegen

De in dit verkeersbesluit genoemde weg ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland en is bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

 

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie (eenheid Rotterdam).

 

Besluiten: 

 • I.

  twee parkeerplaatsen in de Frans Halslaan, ter hoogte van nummer 25, te Bergschenhoek, aan te wijzen als parkeerplaatsen die uitsluitend zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • II.

  de parkeerplaatsen herkenbaar te maken door het plaatsen van de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met de onderborden “uitsluitend opladen elektrische voertuigen” en “pijlaanduidingen”, conform de bij dit besluit horende situatietekening;

 • III.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

  

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

  

Natasja Boom

Teammanager Team Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte

Domein Ruimte en Economie

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

 

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl/bezwaar.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum van uw bezwaarschrift

 • 3.

  het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift

 • 4.

  (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • 5.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 6.

  waarom u het niet eens bent met ons besluit

 • 7.

  uw handtekening

 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Situatietekening bij het verkeersbesluit

  

Te plaatsen verkeersborden: