Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelStaatscourant 2019, 51766Ruimtelijke plannenBekendmaking Wet ruimtelijke ordening en Wet geluidhinder Vaststelling bestemmingsplan “Runweg, poort van Berlicum (Runweg, Ruimte voor Ruimte) en besluit beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Logo Sint-Michielsgestel
  • Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 29 augustus 2019 het bestemmingsplan “Runweg, poort van Berlicum (Runweg, Ruimte voor Ruimte) gewijzigd heeft vastgesteld en

  • Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder heeft besloten om de aangevraagde hogere grenswaarde voor de op te richten woningen te verlenen.

 

Bestemmingsplan Runweg, poort van Berlicum (Runweg, Ruimte voor Ruimte)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 3 woningen op de hoek van de straat Beekveld-Runweg te realiseren. Het betreft twee Ruimte voor Ruimte-woningen en één gesloopte/te verplaatsen woning vanuit het Aa-dal. Het bestemmingsplan betreft de planologisch-juridische regeling voor de realisatie van deze woningen. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De volgende aanpassingen/ wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht:

  • a.

    In de regels wordt de bestemming ‘Groen’ aangepast door de ondergeschikte bestemmingen zijnde de speelvoorzieningen, hondenuitlaat voorzieningen, kunstobjecten en ondergrondse containers uit deze bestemming te verwijderen.

  • b.

    In de regels wordt de bestemming ‘Tuin’ toegevoegd en op de verbeelding wordt een extra strook van circa 20 meter toegevoegd met de bestemming ‘Tuin’.

 

Besluit hogere grenswaarde (Wet geluidhinder)

Uit het bestemmingsplan en het akoestische onderzoek blijkt dat vanwege de Runweg de voorkeursgrenswaarde op de dichtstbijzijnde te realiseren woning wordt overschreden. Op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder is het mogelijk om hiervoor een ontheffing te verlenen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel maakt bekend dat zij de aangevraagde hogere grenswaarde van maximaal 53 dB voor geluid voor de nieuw op te richten woningen heeft verleend.

 

Anterieure overeenkomst

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat het verhaal van kosten over de in het

plan of in de vergunning begrepen gronden verzekerd dient te zijn. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een anterieure exploitatie-overeenkomst en een planschadeovereenkomst gesloten. Door middel van deze overeenkomsten is het verhaal van kosten anderszins verzekerd.

 

Als ondergrond voor het bestemmingsplan is als topografische ondergrond de gecombineerde

BGT – DKK 2016 (Basis Grootschalige Topografie/Digitale kadastrale Kaart) gebruikt.

 

Inzagetermijn en beroepsprocedure

Van vrijdag 20 september 2019 tot en met donderdag 31 oktober 2019 liggen het bestemmingsplan “Runweg, poort van Berlicum (Runweg, Ruimte voor Ruimte) en de beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder met de hierop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel. Buiten de reguliere openingstijden is inzage op afspraak mogelijk; daarvoor kunt u bellen naar telefoonnummer (073) 5531617.

 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u via diverse zoekopties (kaart, adres of ID-nummer) digitaal raadplegen en downloaden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . De directe link/weblocatie van het plan is:

 

HYPERLINK "http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0845.BP2018PoortBer-VA01

" www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0845.BP2018PoortBer-VA01

 

Desgewenst kunt u de beschikking hogere grenswaarden per mail ontvangen U kunt hiervoor de contactpersoon benaderen die aan het einde van deze bekendmaking wordt genoemd.

 

Tijdens de inzagetermijn kan tegen de afzonderlijke besluiten beroep worden ingesteld door belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijze daartoe niet in staat is geweest en degene wiens belang is geschaad door de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Het beroep moet binnen de genoemde inzagetermijn schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan en de beschikking hogere grenswaarde treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de beschikking hogere grenswaarde niet.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten treden dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Mocht u na het inzien van de plannen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer P. van Boxtel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar op het telefoonnummer:

(073) 553 16 17 of via het emailadres P.v.Boxtel@sint-michielsgestel.nl.

 

Bij afwezigheid van de heer P. van Boxtel kunt u contact opnemen met de Frontoffice van de gemeente, bereikbaar op het telefoonnummer (073) 553 11 50 of via het emailadres:

gemeente@sint-michielsgestel.nl

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

19 september 2019