Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 51602Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit Dokter Bolkensteinstraat 180 Hoofddorp

Logo Haarlemmermeer

Verleend

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van:

Hoofddorp

Dokter Bolkensteinstraat 180, 4-9-2019

BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaarschrift omvat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Tenslotte ondertekent de indiener het bezwaarschrift. Voorts voegt de indiener bij het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit. Bezwaarschriften richten aan: Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Juridische Zaken.Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening richten aan: Voorzieningenrechter, Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht. Beroep instellen kan met DigiD ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.