Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalStaatscourant 2019, 51589Verkeersbesluitenopheffen fietspaden en instellen 30-zone – Stationsstraat

Logo Veenendaal

2019.1541406

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal,

 

Bevoegdheid

Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw 1994) juncto artikel 12 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders. Op grond van de Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen Gemeente Veenendaal heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de Teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van het besluit

Gelet op:

artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

artikel 15 lid 2 van de Wvw 1994, op grond waarvan het nemen van maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde. 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

de Stationsstraat tussen Grote Beer en A12 recentelijk is heringericht;

deze weg een schakel is in een belangrijke fietsroute tussen station De Klomp (Ede) en Veenendaal;

deze weg daarom is heringericht als fietsstraat;

hierdoor de fietspaden zijn komen te vervallen en een maximum snelheid van 30 km/h gewenst is;

de inrichting als fietsstraat aansluit op de inrichting van de aansluitende Veenendaalseweg in Ede;

de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Veenendaal;

het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde (het politierapport is in de bijlagen opgenomen), 

 

is het daarom gewenst om:

een maximum snelheid van 30 km/h in te stellen op het gedeelte van de Stationsstraat tussen Grote Beer en de A12;

de vrijliggende fietspaden langs de het gedeelte van Stationsstraat tussen Grote Beer en de A12 op te heffen. 

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van de weggebruikers en passagiers. 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij tot:

 • 1.

  het opheffen van de verplichte fietspaden langs de Stationsstraat tussen Grote Beer en de A12 door het verwijderen van de borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  het instellen van een zonaal uitgevoerde maximum snelheid van 30 km/uur op de Stationsstraat tussen Grote Beer en de A12 door het plaatsen van zonaal uitgevoerde de borden model A1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de Stationsstraat nabij het kruispunt met de Grote Beer en op de Stationsstraat bij het komgrensbord bij de A12;

 • 3.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Veenendaal 9 september 2019

Burgemeester en Wethouders van Veenendaal

Namens deze,

H.B.L. ter Elst

teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer

Mededelingen

Het verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum van deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage bij het Omgevingsloket van het gemeentehuis. Nadere informatie kan worden verkregen bij het Omgevingsloket, telefoon (0318) 538 538.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

 

 • 1.

  uw naam, adres, datum en ondertekening;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar instelt.

  U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.veenendaal.nl → bestuur en organisatie → inspraak en meedenken → bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u ook beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bezwaarmogelijkheden? Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" te downloaden. U kunt deze ook telefonisch aanvragen op 0318-538538.