Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 51571VerkeersbesluitenDefinitief verkeersbesluit Parkeerverbod op de Pascalstraat en de Einsteinstraat

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

[INT19-5062]

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Er wordt momenteel op de Pascalstraat en Einsteinstraat regelmatig aan twee zijden van de weg geparkeerd, waardoor de doorgang wordt geblokkeerd. Dit levert ongewenste en onveilige situaties op.

 

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op beide zijden van de zowel de Pascalstraat als de Einsteinstraat een parkeerverbod in te stellen vanaf de Kelvinstraat tot aan de Marconistraat. Het gaat om de volgende maatregel:

Het zonaal instellen van een parkeerverbod, lopende vanaf de Kelvinstraat over de Pascalstraat en de Einsteinstraat tot aan de Marconistraat door middel van het plaatsen van het bord E1(zone).

Met het bovenstaande wordt beoogd de bereikbaarheid van de percelen, de verkeersveiligheid in straat en de bruikbaarheid van de straat te verbeteren. Door de huidige situatie (parkeren aan beide zijden van de straat) komt dit momenteel ernstig in het geding.

 

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positief op het besluit.

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er zijngeenzienswijzen ingediend. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

 

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders een parkeerverbod zonaal in te stellen, lopende vanaf de Kelvinstraat over de Pascalstraat en de Einsteinstraat tot aan de Marconistraat.

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan

Bordnummer Omschrijving

E1zb Parkeerverbod, zone begin

E1ze Parkeerverbod, zone einde

 

 

MEDEDELINGEN

Beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

Voorlopige Voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Heerhugowaard, 13 september 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen,

F.J. Wildenburg