Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 51529Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Westvaartpark en ontwerpbesluit Vaststellen hogere waarde Westvaartpark

Logo Alphen aan den Rijn

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op 3 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark is vastgesteld.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Aan de westkant van Hazerswoude-Rijndijk is de woningbouwlocatie “Westvaartpark” voorzien. In maart 2017 is de Stedenbouwkundige Visie voor deze ontwikkeling vastgesteld door de gemeenteraad. De locatie “Westvaartpark” bestaat uit twee plandelen waar in totaal 346 woningen worden gerealiseerd. Ten behoeve van de voorgenomen woningbouwontwikkeling moet het geldende bestemmingsplan “Van Rijksweg 11 tot Rijn” worden herzien.

Het bestemmingsplan en haar grenzen

Het plangebied ligt aan de westzijde van de kern Hazerswoude-Rijndijk. Het gaat grofweg om het gebied dat wordt begrensd door de Rijndijk, Gemeneweg (N209) en de spoorlijn Leiden-Utrecht.

Wanneer en waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRwestvaartpark-ON01 met de bijbehorende bestanden van 19 september 2019 tot en met 30 oktober 2019, gedurende zes weken, inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal inzien op via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren?

Binnen bovenstaande termijn van tervisielegging kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen.

Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven dat het om het bestemmingsplan Westvaartpark gaat.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie moet u duidelijk uw naam, adres en contactgegevens vermelden en aangeven dat het om het bestemmingsplan Westvaartpark gaat. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Officemanagement Ruimte op telefoonnummer 14 0172. Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Procedure

Als u een schriftelijke of mondelinge zienswijze en/of bedenking hebt gegeven, ontvangt u een nota waarin alle ingekomen reacties zijn samengevat en beantwoord. De reacties worden verwerkt in het definitieve bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kunt nog beroep instellen bij de Raad van State. Hoe en wanneer, wordt later bekend gemaakt.

Bekendmaking Ontwerpbesluit Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden (vanwege weg verkeerslawaai) voor de locatie Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk.

Wanneer en waar kunt u het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder inzien?

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 19 september 2019 tot en met 30 oktober 2019 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2019551084.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 18 september 2019