Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 51520VergunningenWabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend en verklaring van geen bedenkingen afgegeven

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend en namens de gemeenteraad van de gemeente Diemen een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

 

De vergunning betreft het realiseren van een biomassaketel binnen de inrichting van de elektriciteitscentrale van Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. te Diemen (voorheen Nuon Power Generation B.V.). De installatie wordt gestookt op houtpellets met een maximaal uitgaand vermogen van 120 MWth en zal gedurende 8.000 uur per jaar in bedrijf zijn. De biomassaketel heeft als doel om op zo kort mogelijke termijn duurzame stadswarmte te leveren in de regio. De verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Diemen voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan. De verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende documenten zijn in de omgevingsvergunning weergegeven als J-documenten.

 

Aanvrager: Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.

Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen

Zaaknummer: 8496464

 

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. De vergunning en de verklaring van geen bedenkingen zijn op diverse punten gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

 

Inzage

De vergunning en de bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

 

  • *

    provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440);

  • *

    gemeente Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, Diemen.

 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).