Bekendmaking vaststelling uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied G2’

Logo Blaricum

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat zij het uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied G2’ (NL.IMRO.0376.UWBPmeentG2-Va01) op 10 september 2019 gewijzigd hebben vastgesteld.

Inhoud uitwerkingsplan

De ontwikkeling van het deelgebied G2 tot woongebied is vastgelegd in het geldende bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G. In dit bestemmingsplan is het plangebied G2 bestemd als ´Woongebied - Uit te werken’. Het uitwerkingsplan voor G2 is onder andere gebaseerd op het specifiek voor deelplan G opgestelde 'Kwaliteitshandboek deelplan G’. Voor een compleet beeld wordt verwezen naar de toelichting bij het uitwerkingsplan.

Inzage

Het uitwerkingsplan ligt vanaf 17 september 2019 - gedurende zes weken - tot en met 28 oktober 2019 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. Ook kunt u het uitwerkingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde wijzigingen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Om de werking van het besluit op te schorten moet - naast het indienen van een beroepsschrift - een voorlopige voorziening aangevraagd worden, indien er sprake is van onverwijlde spoed. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

In werkingtreding

Het uitwerkingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

Blaricum, 13 september 2019

Naar boven