Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 51503Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Oude Baan 32, Best’

Logo Best

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 9 september 2019 het bestemmingsplan ‘Oude Baan 32, Best’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een functiewijziging van de locatie Oude 32 te Best.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 20 maart tot met 30 april 2019 ter inzage heeft gelegen. De belangrijkste wijzigingen betreffen aanpassing van de regels conform de Verordening Ruimte van de Provincie en een vormverandering van het bouwvlak zodat de inrit binnen het bestemmingsvlak ligt. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen.

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 18 september 2019 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens is het bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.BPOudebaan32-VG01

Van 19 september 2019 tot en met 30 oktober 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

- een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht,

- een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Best, 17 september 2019

College van burgemeester en wethouders gemeente Best