Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandsmeerStaatscourant 2019, 51475VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Landsmeer

Besluitnummer: VB2019-012(aanwijzing elektrische laadplaats)

Bevoegdheid: Burgemeester en wethouders van Landsmeer

Inleiding:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepaling inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Om het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren heeft de gemeente Landsmeer beleid opgesteld “Beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s” met criteria voor het plaatsen van laadpalen en de mogelijkheid gecreëerd voor burgers om een (openbare)laadpaal aan te vragen.

Via een web portal is een verzoek ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal. De locatie is in de bijgevoegde tekening aangegeven en wordt hieronder specifiek benoemd.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

 • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort in het kader van Duurzaamheid van de gemeente Landsmeer;

 • dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

 • dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van een openbare parkeerplaats;

 • dat per laadpaal maximaal twee elektrische aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

 • dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als een parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen;

 • dat er een behoefte is voor laadpalen in de gemeente Landsmeer;

 • dat de genoemde locatie centraal gelegen is, de parkeerdruk valt binnen het beleid en deze zowel door bezoekers als bewoners gebruikt kunnen worden;

 • dat de gebruiker zich moet houden aan de eventuele aanwezige parkeerregulering;

 • dat de genoemde openbare parkeerplaatsen in beheer zijn bij en gelegen zijn binnen de gemeente Landsmeer

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden en dat zij positief adviseert op het onderstaande besluit.

Besluit

 

 • 1.

  tot het aanwijzen van onderstaande locatie als parkeerplaats t.b.v het opladen van elektrische en hybride voertuigen.

-Lisstraat 7

 • 1.

  twee parkeerplaatsen aan te wijzen die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen, conform bijgevoegde tekening (VO-502)

 • 2.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels de plaatsing van verkeersbord model RVV E08 met onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”.

 • 3.

  dit besluit kan worden aangehaald als het besluit “reservering parkeerplaatsen t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen”.

  

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant.

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer, op 10 september 2019.

    

Drs. D.D. (Dennis) Straat Ing. S.A.D.C. (Sabine) van Geffen

Burgemeester Gemeentesecretaris

    

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekende en moet tenminste bevatten:

 

A. de naam en het adres van de indiener;

B. de dagtekening;

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

D. de gronden van het bezwaar

 

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

 

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.